Tanárképzés az ELTE TTK-nA 2014. évi általános felvételi eljárásban újra indultak az osztatlan tanárképzések. A 2013/2014-es tanévtől kezdve az osztatlan tanárképzés koordinációs feladatait az ELTE Tanárképző Központja látja el, így a felvi.hu oldalon is az ő nevük alatt kell keresni a meghirdetéseket. A felvételi részét képező pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos információk is a Központ honlapján érhetőek el.


További információk: az ELTE tájékoztató kiadványában.


A bologna rendszer bevezetése alapjaiban változtatta meg országos szinten a tanárképzést. Nagyon fontos kiemelni, hogy a többciklusú rendszerben mindenféle tanári végzettség csak a tanári mesterszakon szerezhető, alapszakos diplomával nem lehet tanítani.

A tanárrá válás folyamata alapesetben összesen 11 félév tanulmányt kíván meg, amelyből 6 félévet alapszakon, 5 félévet a mesterszak keretében végezhet el a hallgató, amiből az utolsó egy teljes féléves szakmai gyakorlat, elsősorban az ELTE gyakorló közoktatási intézményeiben, tapasztalt vezetőtanárok segítségével.

Az ELTE TTK a következő tanári irányultságokat hirdeti meg: Biológia, Fizika, Kémia, Környezettan, Földrajz és Matematika

Tanárképzés az ELTE Természettudományi karán

Az ELTE nagy gondot fordít a színvonalas tanárképzésre, hagyományosan a tanárképzés egyik fellegvárának tekinthető. Ezzel összhangban az ELTE Természettudományi Kara is kitüntetett figyelmet szentel a tanárképzésének.

Az ELTE TTK 6 területen biztosít képzést a tanárjelöltek számára: biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, természetismeret-környezettan. Képzésünk messzemenően figyelembe veszi azt a tényt, hogy korunkban a természettudományok forradalmát éljük. Nagy tudományos felfedezések jelennek meg, amelyek választ próbálnak adni a jelen és a jövő olyan problémáira, amelyek a technikai előrehaladást, a fenntartható fejlődést és környezetünk jobb megértését teszik lehetővé. A Világot magyarázzuk, a teljes környezetet, s mindezzel azt a tudást adjuk át, amellyel megérthetővé és feldolgozhatóvá válnak környezetünk természeti és társadalmi eseményei - gyakorlatilag az ősrobbanástól a forintárfolyam aktuális változásáig. Modern, magas színvonalú ismereteket adó kurzusaink célja széles látókörű, tájékozott, tudós tanárok képzése,akik számára szakmájuk hivatás és küldetés. Akik a múlt és jelen nagy tanáregyéniségeihez hasonlóan hittel és lelkesedéssel fordulnak a jövő generációk felé, és meg akarják nekik mutatni természeti környezetünk szépségét. Akik bárkinek be tudják bizonyítani, hogy a természettudósok munkája – dolgozzanak akár alapkutatásokban, vagy akár alkalmazott területen - rendkívül fontos és hasznos, mert e nélkül a jelen civilizáció nem létezhetne, és nem fejlődhetne. Akik vállalják az összekötő kapocs szerepét a kutatók és a társadalom között, és ennek érdekében elsajátítják mindazt a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy képesek legyenek látni és láttatni világunk nagy összefüggéseit, valamint az azok megértéséhez szükséges részleteket is. Fontos számunkra, hogy a nálunk végzettek a köznevelésben, a szakképzésben és a felnőttképzésben az oktatási, nevelési, pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatok végzésében tudjanak tevékenykedni, vagyis a természettudományok oktatási és nevelési feladatok széles spektrumát el tudják látni. Célunk olyan tanárok képzésre, akik nem csupán az ismeretek átadására képesek, hanem oly módon teszik azt, hogy a diákok érdeklődését felkeltik a természettudományos ismeretek iránt és a tananyagon túlmenően is képesek a fogékony tanulók érdeklődésének kielégítésére és mindezeken felül felismerik a tehetségeket, majd elindítják őket az oktatás és a kutatás felé vetető úton. Minden bizonnyal mindannyian találunk egykori, vagy jelenlegi tanáraink között olyan személyiségeket, akik meghatározó szerepet játszottak abban, hogy választásunk mely pályára esett. Belátható tehát, hogy akik a tanári pályát választják, mennyire felelősségteljes és szép hivatás mellett kötelezik el magukat.

Akkor érdemes osztatlan tanári szakjainkra jelentkeznie, ha egyrészről érdekli az embert körülvevő világ, annak működése, törvényszerűségei és azon módok, ahogyan azt az emberiség igyekszik minél jobban megismerni. Másrészről pedagógiai indíttatása is van, hogy a jövő generációinak szakmai és emberi felnevelésében részt vegyen. Az ideális jelentkező a szaknak megfelelő érettségivel felvértezett, emellett a többi természettudomány felé is nyitott, és nem hagyják hidegen a humán terület tudományai sem, hiszen a társadalmi folyamatok a történelem és a művészetek ezer szállal kötődnek a természettudományokhoz.
Az itt végzett hallgatók piacképes diplomával kerülnek ki a munkaerőpiacra, hiszen az ELTE-n szerezett diploma jó megítélés alá esik nem csak a közoktatásban, de a szolgáltatási szektor más területein–. Mindezeken felül a természettudományi területeken közismert jelenlegi és jövőbeli tanárhiány alap- és középiskolai szinten is biztosítja a végzettek elhelyezkedését.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2012/2013. tanévtől kezdődően a magyar középiskolás diákok ismét közvetlenül az érettségi után léphetnek be a tanárképzésbe. Ennek köszönhetően azok a hallgatók, akik több éve (esetleg kisgyermekkoruktól kezdve) arról álmodnak, hogy egyszer majd ők is a katedrára állhatnak, már elsőéves hallgatókként megkezdhetik az erre való felkészülést. Intézményünkben a tanárképzés az új törvényi előírások alapján, kiváló kollégánk közreműködésével kidolgozott program szerint halad. Egyre inkább úgy tűnik, hogy a társadalom újra kezdi felismerni a tanári pálya jelentőségét és a törvényi szabályozás igyekszik egyensúlyba hozni a tanárok munkaterheit a karrierlehetőségeikkel, valamint az erkölcsi és anyagi megbecsülésükkel. A mi legfontosabb feladatunk, hogy minden rendelkezésünkre álló eszközzel segítsük azokat, akik ezt a szép és fontos hivatást választják.

A képzés során nagy hangsúlyt fektetünk az elméleti és gyakorlati képzésre egyaránt, nem csupán a természettudományos tárgyakhoz, hanem a tanári pályán elengedhetetlen pedagógiai és pszichológiai ismeretekhez kapcsolódóan egyaránt. Az osztatlan tanárképzésben a képzés a hallgató választásától függően 4+1 éves vagy 5+1 éves időtartammal történik, és ennek elvég-zésével kétszakos általános iskolai vagy középiskolai tanári diplomát lehet szerezni. Mindkét esetben az utolsó egy év szolgál az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítésére. A szakmai tudnivalók mellett a leendő tanárok elsajátítják a tanári mesterség (pedagógia, pszichológia) ismereteit is. A tanítással kapcsolatos ismeretek gyakorlati elsajátítására az ELTE Gyakorlóiskoláiban kínálunk lehetőséget, ahol kiváló pedagógusok segítik tapasztalataikkal a pályájuk megkezdése előtt álló fiatal pedagógus jelölteket. Mindezen túlmenően Gyakorlóiskoláink a hazai közoktatás különösen jelentős helyszínei, elismertségük szakmai körökben kiemelkedő.
A természettudományos tárgyak oktatásamellett külön figyelmet fordítunk a szakmódszertani tárgyakras is, oktatóink a legkorszerűbb és leghatékonyabb tanítási módszerek átadásával segítik az ismeretek elmélyítését, valamint élen járnak tanítási módszerek fejlesztésében is.