Vegyész mesterszak

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített vegyész MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A vegyész szak évtizedek óta meghatározó felsőoktatási képzési forma az élettelen természettudományok területén, és az ELTE-n különösen erős hagyományai vannak. 1946 óta létezik ELTE-s vegyész diploma. A mesterképzési szinten vegyész diplomát szerzett szakemberek (hasonlóan a korábbi okleveles vegyész szakot teljesített hall­gatókhoz) magas szintű kémiai és rokon szakterületi alaptudást kapnak. Alkalmasak a választott tudományterületük ismerete alapján kezelhető feladatok és problémák önálló tanulmányozására és megoldására elsősorban a kutatás és a műszaki fejlesztés területén. Valamint anyagok előállítására és kémiai átalakítására, azok minőségi és mennyiségi vizsgálatára, szerkezetük meghatározására. Továbbá önálló és irányító munkaköröket láthatnak el, például a vegyipari termelésben és más gazdasági ágazatokban, igazgatási területeken, a környezetgazdálkodásban és környezetvédelemben. A vegyész mesterszakon végzettek biztosítják a szakember-utánpótlást a magas szintű kémiai ismereteket igénylő kutatás és műszaki fejlesztés területén, valamint az adott szakmaterületen a felsőoktatás számára az oktatói utánpótlást.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) A mesterképzésre feltétel és előzetes kreditvizsgálat nélkül felvehetőek az elvégzett szakirányoktól függetlenül a kémia, vegyészmérnök alapképzési szak, valamint a 289/2005 kormányrendeletben ezeknek megfeleltetett egyéb végzettségűek (pl. főiskolai és egyetemi kémiatanári végzettség, főiskolai szintű vegyészmérnöki végzettség).
2) A mesterképzésre előzetes kreditvizsgálattal felvehetőek ettől eltérő alapszakon, illetőleg azokkal ekvivalens képzésen végzettek is, amennyiben korábban teljesítet­tek bizonyos kredit követelményeket. Annak érdekében, hogy a vegyészet iránt elhi­vatott, de korábban más irányú képzésben résztvevők is jelentkezhessenek, a hivatalos minimális követelmény a korábban megszerzett kreditekre kevés: vegyész szakra való jelentkezéskor a hallgatónak legalább 40 kreditnyi természettudományos ismerettel kell rendelkeznie, és ebből 20-nak a BSc, illetve MSc törzsanyaghoz tartozó kémiainak kell lennie. Az itt elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az összes további természettudományi alapképzési szak, a biomérnök, az anyagmérnök, a környezet­mérnök és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak, de alapjában jelentkezhet bármely alap- vagy mesterfokozatot adó szakot elvégzett diplomás, ha a korábban teljesített kreditek ezt lehetővé teszik.
Természetesen a kevés kémiai ismerettel jelentkezőknek az MSc képzés elején felzárkóztató kurzusokon pótolniuk kell a hiányokat.

Pontszámítás

Hozott pontok: Legfeljebb 23 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak záróvizsga-eredményének 4,6-szorosából és továb­bi legfeljebb 22 pont szerezhető a szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga alapján.
Szerzett pontok: Legfeljebb 45 pont szerezhető a szóbeli felvételi vizsgán. A vizs­gatematika elérhető a Kémiai Intézet honlapján: http://www.chem.elte.hu.
Többletpontok: Maximálisan 10 pont szerezhető a következők szerint: az előtanulmányokhoz kötelezően előírt nyelvvizsgán túl középfokú állami C típusú nyelvvizsga esetén nyelvvizsgánként 2 pont, bármely felsőfokú nyelvvizsga esetén nyelvvizsgánként 3 pont jár. A nyelvvizsgák számától és szintjétől függetlenül az ezen a jogcímen maximálisan 5 többletpont szerezhető. 10 pontot kap az a felvételiző, aki Országos TDK-konferencián első, második vagy harmadik díjat szerzett. 5 pontot kap, aki Intézményi TDK-konferencián első, második vagy harmadik díjat szerzett. 10 pontot kap, aki a felvételinél figyelembe vett előtanulmányai során kitüntetéses oklevelet szerzett. Előnyben részesítés címén további legfeljebb 6 pont szerezhető.

A mesterszak szerkezete

Az ELTE Kémiai Intézete vegyész mesterszakának összeállításakor fő szempont volt a hallgatók számára biztosítani a lehetőségét, hogy a szak végzése során mindvégig új ismereteket szerezhessenek, mivel az MSc-re jelentkező hallgatók szakmai ismeretei jelentősen eltérhetnek egymástól. Az ELTE Kémiai Intézetében egy rugalmas - a szakmai törzsanyagra vonatkozóan -, kötelezően választható és - a differenciált szakmai ismeretekre vonatkozóan - választható tárgyakból összeálló képzést dolgoztunk ki. An­nak érdekében, hogy a képzés minősége és a diploma szakmai értéke elérje a kívánt ma­gas színvonalat, a diploma megszerzését kimeneti követelmények teljesítéséhez kötjük, s nem adott tárgyak elvégzéséhez.

A mesterszak szerkezete
Matematika, fizika, biológia, informatika, földtudomány választható tárgyai (10-20 kredit);
Szakmai törzsanyag kötelezően választható tárgyai (35-70 kredit);
Differenciált szakmai anyag választható tárgyai (30-50 kredit);
2 db szakmai szigorlat (4 kredit);
Teljesen szabadon választható tárgyak (6 kredit);
Szakdolgozat (30 kredit).

Néhány jelentősebb kimeneti feltétel:
Legalább 24 laborgyakorlati kredit megszerzése az MSc-törzsanyag (kötelezően választható) gyakorlataiból; ebből 4-4 (összesen 16) kredit oktatási diszciplínánként (intézeti tanszékenként) teljesítendő.
A központilag megkövetelt tetszőleges nyelvű középfokú C nyelvvizsgán felül az angol szakmai nyelv minimális ismerete.
Legalább 4 hetes szakmai gyakorlat elvégzése.
Szakirány: választása nem kötelező. Diplomába bekerülő szakirány esetén a szakirányhoz legalább 30 kredit legyen rendelhető.

Szakirányok
Analitikai kémia,
Anyagkutatás,
Gyógyszerkutatás,
Szerkezetkutatás,
Szintetikus kémia.

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, el­helyezkedési lehetőségek)

Az ELTE TTK Kémiai Intézete jelenleg érvényes, nemrégiben létrehozott struktúrá­ja külön kutatási szervezeti formát tartalmaz, amely több mint 15 kutatólaboratórium tevékenységét jelenti elsősorban pályázaton elnyert támogatások terhére. Ezen laboratóriumok konkrét kutatási feladatok megvalósításán dolgoznak, munkájuk részleges koordinálását és segítését az Intézet Tudományos Bizottsága végzi. Ezek a szervezeti struktúrák fogadják a konkrét kutatási feladatot végrehajtó hallgatókat az egyre specializálódó laboratóriumi gyakorlatok valamint a diplomamunka (szakdolgozat) elkészítése kapcsán.

Az említett laboratóriumok kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel ren­delkeznek, amely egyrészt segíti a hallgatók korai bekapcsolódását a nemzetközi ku­tatási vérkeringésbe valamint a későbbi munkahelykeresést is.

Sok éve sikeresen működik a Kémiai Doktori Iskolánk, amely három alprogram keretében:
1. Szintetikus kémia, anyagtudomány, biomolekuláris kémia,
2. Elméleti és fizikai kémia, anyagszerkezet-kutatás,
3. Analitikai, kolloid- és környezetkémia, elektrokémia

szervezi a doktori képzést az utóbbi évek átlagában 80-90 hallgató részére. Évente 10-15 fokozat odaítélése történik meg. Az iskola működéséről részletes adatok találhatók a http://www.chem.elte.hu/doktori/index.html webhelyen.

A tény, hogy a kifutó osztatlan képzésből való bemenetet felváltja a mesterszakról történő beiskolázás (a felvett hallgatók zömét ez határozza meg) nem fog törést okozni, így a doktori képzésbe való továbblépés feltételei a hallgatók számára stabilak marad­nak.

Miért pont az ELTE?

Országos összehasonlításban a képzésen belül az elméleti, kvantumkémiai tár­gyak kínálata különösen nagy. Továbbá, kihasználva a Budapesten működő kutatóintézetekkel fennálló kapcsolatokat (MTA KK, MTA IKI, MTA KFKI, stb.), továbbá az itt lévő jelentősebb vegyi üzemeket (pl. gyógyszergyárak) a műszeres analitikai, elválasz­tástechnikai, anyagszerkezetvizsgálati oktatási infrastruktúra jelentősen kiegészül, és kiemelkedő lehetőséget kínál a legmodernebb tudás elsajátítására. A szak specialitása, hogy nem tartalmaz kötelező, hanem csak kötelezően választható tárgyakat annak érdekében, hogy egy hallgatót se kényszerítsünk felesleges tárgyismétlésekbe. A hall­gatókat a tárgyválasztásuk során a képzési rendszerben járatos oktatók, úgynevezett. konzulensek segítik.

CsatolmányMéret
PDF icon vegyesz_mester_ok.pdf70.91 KB