Meteorológus mesterképzés

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített meteorológus MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A meteorológusképzés célja, hogy olyan, jól felkészült szakembereket képezzenek, akik mind a meteorológiai szolgálatban, mind a szakterületi kutatómunkában helyt tudnak állni, és munkájukat hivatásnak tekintik. A szakma elsajátításához nélkülözhe­tetlenek a magas szintű matematikai és fizikai ismeretek, valamint az alapos fizikai és földtudományi alapképzettség.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe a fizika, a földtudományi és a környezettan alapszakok meteorológus szakirányai.
2) Az alábbi feltételek teljesítése mellett szóba jövő további alapszakok meteorológus szakirányai:

 • földtudományi alapképzési szak;
 • környezettan alapképzési szak;
 • fizika alapképzési szak;
 • műszaki földtudományi alapképzési szak;
 • földrajz alapképzési szak;
 • továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló is­meretek összevetése alapján a kreditátviteli bizottság elfogad.

A felvétel feltételei

A jelentkezéshez szükséges legalább 50 kredit teljesítése az alábbi ismeretkörökből:
földtudományi alapismeretek (10 kredit): általános csillagászati, földrajzi, geo. fizikai, geológiai, térképészeti tárgyak;
matematikai ismeretek (12 kredit): elemi analízis, matematika, parciális differen­. ciálegyenletek, valószínűségszámítás és matematikai statisztika;
fizikai ismeretek (12 kredit): mechanika, hőtan, elektromosság, optika, általános . fizika, elméleti fizika;
informatikai ismeretek (6 kredit): numerikus módszerek, programozás, adatfel­. dolgozás;
meteorológiai törzsanyag (10 kredit): általános meteorológia, klimatológia, alkal. mazott klimatológia, dinamikus meteorológia, szinoptikus meteorológia, légkör­fizika, levegőkémia.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterképzéssel párhu­zamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az Egyetem Hallgatói követelményrendszerében meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Elvárások:

A szakképzettség megszerzéséhez és gyakorlásához szükséges:

 • kreativitás, rugalmasság,
 • mérési és modellezési készség,
 • jó megfigyelőkészség,
 • probléma felismerő és megoldó készség,
 • intuíció és módszeresség,
 • tanulási készség és jó memória,
 • információ feldolgozási képesség,
 • környezettel szembeni érzékenység,
 • elkötelezettség és igény a minőségi munkára,
 • a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállás,
 • kezdeményező, döntéshozatali képesség, személyes felelősségvállalás és annak gyakorlása,
 • alkalmasság az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Pontszámítás

Hozott pontok: maximum 36 pont: Súlyozott tanulmányi átlag * 3,6: max. 18 pont, záróvizsga minősítése*3,6: max. 18 pont
Szerzett pontok: Maximum 54 pont szerezhető a szóbeli felvételi vizsgán.
Többletpontok: Maximum 10 pont: OTDK v. TDK helyezésért 3 pont, referált folyóiratban megjelent cikkért 3 pont, ismeretterjesztő lapban megjelent cikkért 2 pont jár - azzal a kikötéssel, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy címen lehet pon­tot szerezni (pl. vagy TDK-helyezés, vagy referált közlemény). Földtudományi mester­diplomával rendelkezőknek diplománként 2 pont jár. A kötelezőn túli középfokú C tí­pusú nyelvvizsgáért 2, felsőfokúért 3, előnyben részesítésért maximum 6 pont kapható.

A mesterszak szerkezete

(A gyakorlati ismeretek aránya: az intézményi tanterv szerint legalább 45 %.)
Matematika, fizika és az informatika modul 14 kredit, ami a bemeneti szak és előismeretek alapján növekedhet.
A szakmai törzsanyag tartalmazza a meteorológia magas szintű műveléséhez szük­séges dinamikus meteorológia, szinoptikus meteorológia, légkörfizika, levegőkémia, kli­matológia és a korszerű meteorológiai módszerek elsajátításához szükséges tárgyakat.

A differenciált szakmai törzsanyag két szakiránynak megfelelően szétválik.

A választható tárgyak modul bőséges kínálatával a meteorológia és a rokon diszciplínák széles spektrumát öleli föl.

A szakdolgozati modulban a hallgató a tanulmányai során elsajátított ismereteit fel­használva, azokat célszerűen alkalmazva önálló kutatási témát dolgoz fel. Munkáját a szakterületet ismerő, széleskörű kutatási gyakorlattal rendelkező témavezető irányításával végzi. A diplomamunkának bizonyítania kell, hogy a hallgató jártas egy adott vizsgálati módszerben, annak hazai és nemzetközi szakirodalmában, valamint képes a tanult ismeretanyag alkalmazására és egy kijelölt feladat önálló megoldására

Szakirányok

Időjárás előrejelző szakirány
A szakirány a szinoptikus és dinamikus meteorológia irányába történő specializálódást segíti elő. E szakirány tartalmazza az időjárás előrejelzési feladatokat ellátó szakemberek számára szükséges ismeretanyagot (numerikus modellezés, mezoszinoptika, adatasszimiláció, közlekedésmeteorológia, előrejelzési informatika, előrejelzési gyakor­lat, szinoptikus meteorológia) és az ezekhez kapcsolódó laboratóriumi foglalkozásokat, szakmai gyakorlatokat.

Éghajlatkutató szakirány
A szakirány az éghajlati folyamatok feltárásával, a globális és regionális éghajlatvál­tozással, a korszerű statisztikai és dinamikai módszerekkel, a megújuló energiaforrásokkal és azok hasznosítási lehetőségeivel, a felszín-légkör kölcsönhatások elemzésével foglalkozó tárgyakból épül föl (pl. éghajlati adatok feldolgozása, éghajlat modellezés, agroklimatológia, kémiai folyamatok a légkörben, városklimatológia). E szakirányhoz is kapcsolódnak szakmai gyakorlatok.

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, el­helyezkedési lehetőségek)

Hazánkban csak az ELTE-n van meteorológusképzés. Ezért már a képzés során fontos szempont a meteorológia határterületein felmerülő igények kielégítése (vízügy, mezőgazdaság, környezetvédelem, Magyar Honvédség, stb.).

A végzett hallgatók okleveles meteorológus diplomát kapnak, szakiránytól függetlenül, ez megkönnyíti az elhelyezkedésüket.

A meteorológiai szaktárgyakhoz kapcsolódó gyakorlatok egy része és a nyári szakmai gyakorlatok színhelye az Országos Meteorológiai Szolgálat. Ez a lehetőség, továbbá az a tény, hogy a tudományos diákköri munka és a diplomamunka témaválasztása kapcsolódik az OMSZ kutatási feladataihoz, azt a célt szolgálja, hogy a hallgatók már egye­temi éveik alatt megismerkedjenek jövőbeli esetleges munkahelyükkel és az operatív munka alapjaival.

A nemzetközi oktatási gyakorlat figyelembevétele azt is lehetővé teszi, hogy diplomá­saink külföldön vállaljanak munkát.

Miért pont az ELTE?

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Meteorológiai Tanszéke - egyedül az ország­ban - 1950 óta végzi a meteorológusképzést. A több mint négyszáz végzett hallgatónak nem voltak elhelyezkedési nehézségei, mely a magas színvonalú matematikai, fizikai, meteorológiai alapképzésnek, s az ugyancsak minőségi gyakorlati tudásszint elsajátításának volt köszönhető.

A bolognai folyamatnak megfelelően 2006-tól közös földtudományi alapképzés (BSc) indult az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, amely a mesterképzés (MSc) szintjén elágazik, lehetőséget nyújtva az egyes szakterületek felé való specializálódásra. Ezáltal mindegyik földtudományi részterületről szélesebb körű áttekintést kapnak hallgatóink az első három évben, ugyanakkor az egyes szakirányokon a differenciált szakmai tudásanyagot is megszerzik. A mesterképzésben a korábbi kép­zés utolsó két évének megfelelően tovább mélyítik szakirányú tudásukat. Ezáltal a régi hagyományokat megőrizve, egyben a hatékony tudományos együttműködés közös tudásbázisát megteremtve, az Európai Uniós szabványok szerint megújulva folytatjuk a meteorológiai oktatást és kutatást a XXI. században.

CsatolmányMéret
PDF icon meteorologus_mester_ok.pdf75.35 KB