Geofizikus mesterszak

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített geofizikus MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A geofizika szépségét az adja, hogy a fizika egzaktságát és szakmai szigorát a geológia vitalitásával és szabadságával tudja házasítani. Továbbá vonzó tulajdonsága izgalmas sokrétűsége és társadalmi hasznossága. Példaként megemlíthetjük, hogy az emberi tár­sadalmak fejlődéséhez nélkülözhetetlen nyersanyagok és energiahordozók kutatásában és feltárásában alapvető szerepet játszik a geofizika, s mindehhez a legkorszerűbb ipari és informatikai eszközrendszert igényli és használja. Ugyanakkor a geofizikának vezető szerepe van abban, hogy a Föld globális változásait pontosan megismerve és előre jelezve hozzájáruljon az élhető környezet megteremtéséhez és a fenntartható fejlődéshez.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a földtudományi és a környezettan alapszak geofizikus szakiránya.
2) Egyéb feltételekkel számításba vehető alapképzési szakok:

 • műszaki földtudományi alapszak,
 • földtudományi alapszak, geológus szakirány,
 • fizikus alapszak, geofizikus szakirány,
 • földtudományi alapszak, meteorológus szakirány,
 • környezettudomány alapszak,
 • a földrajz alapszak,
 • továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a kreditátviteli bizottság elfogad.

Meghatározott kreditek teljesítése:
A jelentkezéshez szükséges legalább 50 kredit teljesítése az alábbi ismeretkörökből:

 • matematika (legalább 6 kredit),
 • fizika (legalább 6 kredit),
 • geológia (legalább 8 kredit),
 • földfizika (legalább 10 kredit),
 • alkalmazott geofizika (legalább 10 kredit) ismeretkörökben.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, az Hallgatói Követelményrendszerben meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Elvárások

A szak elvégzéséhez és a későbbi munkához fontos lehet, hogy a jelentkező tudjon alkotó módon gondolkodni. Érdekelje a körülötte lévő természet és táj, szeressen kirán­dulni, szeresse a számítógépet, de ne csak a játékprogramok felé mutasson érdeklődést, hanem a számítástechnika és az informatika felé is. Szeressen utazni, nyelvet tanulni s ezúton jól tudjon kommunikálni a különféle emberekkel.
Ezeken kívül elengedhetetlen a kreativitás, a jó probléma felismerő és megoldó készség, tanulási készség és jó memória valamint az információk hatékony feldolgo­zásának képessége. Fontos a környezettel szembeni érzékenység, elkötelezettség és igény a minőségi munkára. Egy geofizikusnak szüksége van még megfelelő magyar és idegen nyelvű kommunikációs készségre, a szakmai továbbképzéshez szükséges pozitív hozzáállásra. Alkalmasnak kell lennie az együttműködésre, a csoportmunkában való részvételre, kellő gyakorlat után vezetői feladatok ellátására.

Pontszámítás

Hozott pontok: maximum 36 pont a következők szerint:

 • A jelentkező korábbi tanulmányi eredménye alapján maximum 18 pont, az utolsó két félévben szerzett gyakorlati jegyek és vizsgaeredmények átlagának 3,6-szorosa.
 • A záróvizsgán szerzett érdemjegyek alapján maximum 18 pont.

Szerzett pontok: saját szervezésű szóbeli vizsgán elért eredménye alapján maximum 54 pont. A szóbeli vizsga két tárgyból áll. Ezek: Geofizika és Matematika-informatika. Az egyes tárgyakból elérhető maximális pontszám 27 - 27. Ezek összege adja a szóbeli vizsga eredményét.

Többletpontok: Maximálisan 10 pont: OTDK v. TDK helyezésért 3 pont, referált folyóiratban megjelent cikkért 3 pont, ismeretterjesztő lapban megjelent cikkért 2 pont jár - azzal a kikötéssel, hogy egy adott témából írt dolgozatra csak egy címen lehet pon­tot szerezni (pl. vagy TDK-helyezés, vagy referált közlemény). Földtudományi mester­diplomával rendelkezőknek diplománként 2 pont jár. A kötelezőn túli közép fokú C tí­pusú nyelvvizsgákért 2,felsőfokúért 3, előnyben részesítésért maximum 6 pont kapható.

A mesterszak szerkezete

A mesterfokozat megszerzéséhez 120 kreditet kell összegyűjteni, ami az alábbiak szerint oszlik meg:
Alapozó ismeretek: 15-20 kredit.
Szakmai törzsanyag: 25-35 kredit.
Differenciált szakmai anyag, azaz a szakirány speciális ismeretei: 35-45 kredit.
Szabadon választható tantárgyak: 6 kredit.
Diplomamunka: 26 kredit, ebből szaklabor 6 kredit.
(A gyakorlati ismeretek aránya az intézményi tanterv szerint legalább 45 %.)

Szakirányok

A mesterképzésen belül lehetőség nyílik kutató geofizikus és űrkutató-távérzékelő szakirány választására. A szakirányoktól függetlenül, az elhelyezkedési lehetőségek széles skáláját biztosítandó az általános tudást igazoló - okleveles geofizikus - diplomát adunk ki.
A geofizika tárgya a Föld vizsgálata, nyersanyagainak és erőforrásainak kutatása; a geofizikus mesterszak két szakiránya ugyanazt kutatja, de eltérő eszközök segítségével. Míg a kutató geofizikusok a szárazföldi és tengeri mérésekre támaszkodnak, az űrkutatók különféle távérzékelő űreszközök segítségét veszik igénybe.

A mesterszak tárgyainak listája:

Alapozó ismeretek (15-20 kredit):
Természettudományi ismeretek: matematika, geoinformatika, inverzióelmélet, hullámterjedés, numerikus eljárások.

Szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei (25-40 kredit):
Földfizikai törzsanyag: kőzetfizika, rugalmas hullámok a Földben, földi áramlások fizikája, földi gravitációs és mágneses tér, felsőlégkör-fizika, geodinamika és geotermika, térképvetületek; egyéb szakmai ismeretek (geofizikai kutatások menedzselése, szeizmikus kockázat meghatározása, geokronológia, geokémia, vulkanológia, földtörténet, műholdas geodézia, repülési és űrjog, űrélettan, Naprendszer kutatása, műholdas termésbecslés, távérzékelési adatrendszerek, csillagászattörténet, vetülettan, térképtörténet, jelfeldolgozás, radartechnika).

Differenciált szakmai ismeretek (40-50 kredit):
Kutató geofizikus szakirány: szeizmikus adatfeldolgozás és értelmezés, tektonikus geomorfológia, gravitációs, mágneses és geoelektromos kutatások, rugalmas hullámok a Földben, szénhidrogén kutatás, nagyfelbontású geofizika, szeizmológia és szeizmotek­tonika, mélyfúrási geofizika, geofizikai terepgyakorlat.
Űrkutató-távérzékelő szakirány: távérzékelés, műholdas meteorológia, műholdfelvételek feldolgozása, csillagászat, mesterséges holdak mozgása, asztrofizika, napfizika, bolygókutatás, helymeghatározó rendszerek, űrfizika, űrhírközlés, műholdfedélzeti műszerek, űreszközök tervezése, Föld működése, Naprendszer-Föld kapcsolatok, globá­lis változások.
A szakmai gyakorlat földtani vagy távérzékelési feladat megoldása nyári terep-, illetve szakmai gyakorlaton, ahol a hallgató, szakiránytól függően, megismerkedik a fontosabb geofizikai vagy távérzékelési kutatómódszerek alkalmazásával, a műszerek, illetve szoftverek kezelésével, az adatok feldolgozásával és értelmezésével.

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, el­helyezkedési lehetőségek)

A geofizika úgynevezett "kis szak", évente kb. 10-15 diplomást tervezünk kibocsátani. Minden diplomásunk el tud helyezkedni a hazai vagy külföldi szénhidrogén kutató vállalatoknál, geológiai és geofizikai kutató intézetekben, a környezetvédelem intéz­ményeiben, informatikai világcégeknél vagy a növekvő számú földtudományi kutatást végző kis- és középvállalkozásoknál.

A tudományos elitképzést a Földtudományi Doktori Iskola biztosítja. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy legjobb hallgatóink a világ bármely részén (elsősorban az Európai Unióban és az Egyesült Államokban) kiváló eséllyel nyernek el továbbképzési és kutatói ösztöndíjakat, vagy nyernek felvételt menedzserképző iskolákba.

Miért pont az ELTE?

Természettudományos alapú geofizikus képzés egyedül az ELTE TTK-n indul hazánkban és a szomszédos országokban, űrkutató-távérzékelő képzés pedig az egész közép-európai régióban csak nálunk indul.

Az ELTE Földrajz- és Földtudományi Intézete a legnagyobb egyetemi kutatóműhely Közép-Európában, a Geofizikai Tanszéken pedig a geofizikai kutatások területén nemzetközileg is elismert magas színvonalú kutatómunka folyik. Ennek alapján a doktori iskola képezi, ahol a tapasztalt oktatók a fiatalokkal együtt végeznek alkotómunkát.

A szak kis méretéből következik az oktatók és hallgatók közötti jó személyes kapcso­lat, amely mind az oktató- mind a kutatómunka nagy hasznára válik.

A geofizikus szakemberek iránt érdekelődő hazai és külföldi vállalatok folyamatos munkakapcsolatban állnak a Tanszékkel, támogatják a gyakorlati képzést, és kutatási feladatokat valamint ehhez szükséges adatokat nyújtjanak a diplomázó hallgatóknak, amely jól előkészíti a hallgatók kutatóvállalatoknál történő elhelyezkedését.

CsatolmányMéret
PDF icon geofizikus_mester_ok.pdf74.51 KB