Fizikus mesterszak

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített fizikus MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A képzés célja olyan fizikusok képzése, akik alkalmasak az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló fizikai törvényszerűségek kísérleti tanulmányozására, azok elméleti értelmezésére és jártasak az informatika fizikát érintő területein. Magas színvonalon képesek üzemeltetni a fizikai törvényeken alapuló eljárásokra és csúcstech­nológiai folyamatokra alapozott berendezéseket. Felkészültségük alapján képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Hallgatóink elsajátítják a modern fizika főbb témaköreinek átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyagát, a fizika alkalmazott elméleti, kísérleti, illetve számítógépes módszereit, a matematika és az informatika fizikát érintő területeit, valamint a tudományos kutatás, önképzés és kommunikáció alapvető módszereit.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak.
2) A bemenethez a következő bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a kémia, a környezettudomány, a villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az anyagmérnöki, a műszaki informatika, a matematika alapképzési szak és a természet­tudományi képzési terület egyéb szakjai a tanári szakirány fizika szakmai moduljával.
3) Az alább meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a kreditátviteli bizottság elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 65 kredit a korábbi tanulmányai szerint, az alábbi ismeretkörökben:

 • fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika legalább 20 kredit;
 • matematika, informatika, programozás, számítástechnika legalább 18 kredit, (ebből matematika legalább 10 kredit);
 • egyéb természettudományos ismeretek: (kémia, anyagtudomány, nukleáris és környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika.) legalább 15 kredit.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Pontszámítás

Hozott pontok: Legfeljebb 45 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlagának 9-szereséből.
Szerzett pontok: Maximálisan 45 pont kapható a szóbeli felvételi vizsgán.
Többletpontok: Maximum 10 pont: intézményi vagy országos TDK konferencián elért 1-3. helyezésért 5 pont, országosan meghirdetett Ortvay szakmai versenyen szerzett 1-3. helyezésért 5 pont, megjelent vagy elfogadott tudományos közleményért 5 pont jár. A kötelezőn túli közép fokú C típusú nyelvvizsgákért 2, felsőfokú nyelvvizsgáért 3, előnyben részesítésért maximum 6 pont kapható.
A felsorolt jogcímek alapján minden független többletteljesítményért jár többletpont, de egy többletteljesítmény csak egy címen vehető figyelembe.

A mesterszak szerkezete

A fizika mesterszak tanterve- a képzési és kimeneti követelményeket követve - a következő szerkezetben épül fel:

tanulmányi területek

kredit

óra*

Alapozó ismeretek

6

6

Szakmai törzsanyag

24

18

Kötelezően választható szakmai modulok vagy szakirány

34

23-28

Szabályozottan választható szakmai tárgyak

20

20

Szabadon választható tárgyak

6

6

Diplomamunka

30

15

kredit / óra összesen:

120

88-93

* a kontaktórák heti számának összesítésével kapott adat

Az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag együtt adja a fizikus mesterszak kötelező tanulmányi területeit. A fizikus mesterszakra elsősorban a fizika alapszak fizikus szakirányáról várunk hallgatókat. A képzés tervezésekor ezért abból indulhatunk ki, hogy a fizika kísérleti és elméleti alapjait, a hozzá tartozó matematikai ismeretekkel együtt, már elsajátítot­ták. Más szakirányokról vagy más szakokról érkező hallgatók a hiányzó ismereteiket a mesterszakkal párhuzamosan önképzéssel vagy a szabadon választható, ill. a szak mel­lett felvehető 10%-nyi kreditkeretük terhére alapszakos tárgyak elvégzésével kell pótol­niuk.

A hagyományos fizikus képzés folytatásának az oklevélbe kerülő szakirány nélküli képzést tekintjük. A képzés ezen ágán a specializációt kötelezően választható szakmai modulok kínálatával valósítjuk meg, melyek témakörei a következők:

 • Asztrofizika,
 • Atomok és molekulák fizikája,
 • Atommag- és nehézionfizika,
 • Biológiai fizika,
 • Kondenzáltanyag fizika,
 • Részecskefizika,
 • Statisztikus fizika és komplex rendszerek.

A modulok a témakörükkel kapcsolatos ismereteket az alap- és alkalmazott kutatá­si témák irányában mélyítik el, felhasználva a témakör jellemző elméleti, kísérleti, ill. számítógépes módszereit.

A hallgatóknak egy választott modult el kell végezniük, emellett meghatározott számú tárgyat fel kell venniük a modulok kínálatából tetszőlegesen választva, és el kell végezniük egy haladó szintű laboratóriumi gyakorlatot:

A fizikus mesterszakon két oklevélbe bekerülő szakirányt kívánunk indítani, amelyek interdiszciplináris tartalmú speciális képzéseket valósítanak meg. Ezek a szakirányok:

 • Biofizika szakirány,
 • Környezetfizika szakirány.

A hallgatóknak az első félév után kell eldönteniük, hogy tanulmányaikat valamely szakirányon vagy a szakirány nélküli képzésen kívánják-e folytatni, s ekkor kell kiválasz­taniuk a szakirányt, ill. a specializáció szakmai modulját.

A fizikus mesterszak hallgatói diplomamunkájukat a képzés utolsó két félévében készítik el. A diplomamunka témáját a második félév végén kell kiválasztani a Fizikai Intézet által jóváhagyott témák közül. A hallgató a diplomamunka 30 kreditjét három részletben kapja meg: 5 és 10 kreditet a két félév elvégzett munkájáért (diplomamunka konzultáció), és 15 kreditet a diplomamunka elkészítéséért a munka beadásakor.

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, el­helyezkedési lehetőségek)

Az egyetemünkön folyó fizikusképzésnek mindig is egyik alapvető célja volt, hogy végzett hallgatóink képesek legyenek önállóan vagy csoport tagjaként kutatómunkát végezni, akár az alapkutatás, akár az alkalmazott kutatás vagy fejlesztés területén. Hallgatóink közül sokan helyezkednek el akadémiai kutató intézetekben és különböző műszaki vagy informatikai fejlesztéssel is foglalkozó cégeknél.

Az ELTE TTK Fizikai Intézete számos kutatólaboratóriumot működtet, elsősorban a legkülönbözőbb pályázatokon elnyert források felhasználásával. A laboratóriumok konkrét kutatási feladatok megvalósításán dolgoznak, kiterjedt hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Az arra érdemes hallgatók speciális laboratóriumi kép­zés alkalmával, TDK munka, illetve diplomamunka készítése során bekapcsolódhatnak a kutatómunkába. Így lehetővé válik, hogy a hallgatók a kutatómunkában gyakorlatot szerezzenek, megismerjék a team-munka sajátosságait, valamint a hazai és nemzetközi együttműködés módjait és lehetőségeit. Ilymódon a laboratóriumok karrierlehetőséget is kínálnak, illetve segítik a későbbi munkahelyszerzést is.

Legjobb hallgatóink tanulmányaikat sikerrel folytatják az ELTE Fizika Doktori Iskolájában, és számosan nyertek el európai és tengerentúli egyetemeken doktori ösz­töndíjat. A most induló Fizikus MSc szakon végzett hallgatók előtt is nyitva állnak ezek a lehetőségek.

Miért pont az ELTE?

A fizikus mesterszak rugalmas szerkezete a fizika egy-egy ágában elmélyülést biz­tosító, választható modulokkal és szakirányokkal, valamint a speciális előadásokkal lehetővé teszi, hogy a szak hallgatói megtalálják az érdeklődésüknek és képességeiknek leginkább megfelelő területeket, megismerkedjenek az intézetben és az együttműködő kutatóintézetekben dolgozó vezető kutatókkal és kutatási témáikkal. Az így kialakuló kapcsolatok lehetővé teszik, hogy a legjobb hallgatók a képzést lezáró diplomamunkáju­kat országosan vagy nemzetközileg elismert kutatóműhelyekben készíthessék el.

Lehetővé tesszük és szorgalmazzuk, hogy a szak tehetséges hallgatói - az előrehaladásuknak megfelelő szinten - már tanulmányaik alatt, diplomamunkájuk megkezdése előtt bekapcsolódjanak a tudományos kutatásba. Ennek ad szervezett keretet a Tudományos Diákkör nyári iskolák szervezésével és kutatási témák biztosításával. Ezt a tevékenységet a Diákkör évtizedek óta végzi igen eredményesen, amit az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon elnyert számos díj is fényesen igazol.

Szintén a tehetségek kiemelkedését szolgálja a sokéves hagyományokkal rendelkező, évente megrendezett Ortvay Rudolf Fizika Verseny.

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is támogatjuk hallgatóink kiutazását külföldi egyetemekre részképzés céljából, pl. az ERASMUS program keretében. A részképzésen végzett tanulmányokat a kreditátvitel szabályai szerint beszámítjuk a mesterképzésben.

CsatolmányMéret
PDF icon fizikus_mester_ok.pdf62.62 KB