Biztosítási és pénzügyi matematika mesterszak

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített biztosítási és pénzügyi matematika MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A banki és a biztosítási alkalmazásokban magas szintű matematikai, statisztikai modellezési képességre van szükség. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Buda­pesti Corvinus Egyetem (BCE) által közösen indított biztosítási és pénzügyi matematika mesterszakon ezeket mind elsajátíthatod. Végzett hallgatóink ismerni fogják a gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésük módszereit, járatosak lesznek a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosítási folyamatokban megjelenő bizonytalanság és kocká­zat modellezésére. A mesterfokozat birtokában a szakon végzettek alkalmasak lesznek a banki és biztosítási termékfejlesztésre, a tartalékoláshoz kapcsolódó számítások elvégzésére és a befektetések értékelésére.

A gyakorlatorientált, többször számítógépes oktatási lehetőségeket felhasználó, de mégis magas elméleti színvonalú szakirányú tárgyak segítik jövendő hallgatóinkat ab­ban, hogy gyakorlati problémákat oldjanak meg. Ezek az ismeretek szilárd alapokat nyújtanak az érdeklődő hallgatóknak az aktuáriusi és pénzügyi matematikai kutatások elkezdéséhez is.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságelemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, a matematika alapképzési szakok, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű közgazdasági és pénzügy szak, valamint matematikus és alkalmazott matematikus szakok.

2) A bemenethez a külön meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számítás­ba vehető alapképzési szakok: a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a fizika, a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok, továbbá az 1993. évi LXXX. Törvény szerinti egyetemi szintű fizikus, programozó matematikus és matematikatanári szakok.

3) A külön meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
Részletes tájékoztató: http://www.math.elte.hu/probability/actfin/Biztpumattajek.pdf.

Pontszámítás

Hozott pontok: Maximálisan 36 pont a következők szerint: 9 pont a záróvizsga-ered­ményének 1,8-szorosából, 27 pont: a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak kreditekkel súlyozott átlagának a 5,4-szereséből.
Szerzett pontok: Maximálisan 54 pont szerezhető a szóbeli felvételi vizsgán, melynek részét képezik írásbeli feladatok és tesztkérdések is. A felvételi vizsga tematikája letölthető a http://www.math.elte.hu/probability/actfin/Biztpumatfelvtem.pdf címről.
Többletpontok: Maximum 10 pont: OTDK konferencián elért díjért 5 pont, intéz­ményi TDK-n elért díjért 2 pont, (egy dolgozat csak egyszer vehető figyelembe), megjelent, vagy elfogadott referált tudományos közleményért 5 pont, nemzetközi vagy országos egyetemi versenyen (pl. Schweitzer) szerzett díjért 5 pont, intézményi szakmai versenyen szerzett díjért 2 pont jár. A kötelezőn túli közép fokú C típusú nyelvvizsgáért 2, felsőfokúért 3, előnyben részesítésért maximum 6 pont kapható.

A mesterszak szerkezete

A szakot két egyetem közösen indítja, ezért a tantervi háló kialakításánál különösen odafigyeltünk a tárgyak összehangolására, sorrendjére. Az első félévben a gazdasági alapszakon végzettek az ELTE TTK tanulmányi rendje, a matematika alapszakon végzet­tek a BCE tanulmányi rendje szerint folytatják tanulmányaikat, függetlenül attól, hogy a hallgató melyik egyetemre jelentkezik. A második félévben minden hallgató az ELTE tanulmányi rendjét követi, a harmadik félévben az oktatás a Budapesti Corvinus Egye­tem rendjéhez illeszkedik. A negyedik félévben az órák száma jelentősen csökken, így megoldható az eltérő oktatási rendhez való igazodás. A hallgatóknak egy napon csak az egyik egyetemen lehet kötelező órájuk.

A képzés három részből áll:

  • Alapozó ismeretek (14 kredit)
  • Szakmai törzsanyag (47 kredit)
  • Differenciált szakmai ismeretek (35 kredit aktuárius szakirányon, 34 kredit kvan­titatív pénzügyek szakirányon)

Ezenkívül meg kell szerezni 9-10 kreditet szabadon választható tárgyakból, a szak­dolgozat elkészítése pedig 15 kredit. Teljes kreditszám: 120.
A tantervi háló (http://www.math.elte.hu/probability/actfin/Biztpumathalo.pdf) és a tár­gyak részletes tematikája (http://www.math.elte.hu/probability/actfin/Biztpumattargyak.pdf) letölthető a honlapról.

Szakirányok

Aktuárius szakirány
Akik ezt a szakirányt választják, alkalmassá válnak az elméleti és gyakorlati ismeretek kombinációja révén pénzügyi folyamatok tervezésével és irányításával kapcsolatos fe­ladatok megoldására, valamint elemzések, jelentések, felmérések elkészítésére, önálló és csoportmunka végzésére egyaránt. Az aktuárius szakirányt végzettek elsősorban az életbiztosítási, a nyugdíjbiztosítási, általános (vagyon-) biztosítási területeken tudnak elhelyezkedni, de a megszerzett tudással képesek matematikai és biztosítási kutatásokat is végezi.

Pénzügyi modellező szakirány
A szakirány célja, olyan szakemberek képzése, akik képesek felmérni a megbízó pénzügyi kockázatait, meghatározni a különböző pénzügyi termékek árát, kiszámítani a hitelkockázatot és javaslatot tenni a megfelelő befektetési portfolióra, és meghatározni az optimális tőkeallokációs és kockázatkezelési stratégiát. A szakirány a befektetési alapkezelők, bankok kockázatkezelő, elemző, treasury vezető munkaköreire készít fel. Nemcsak alkalmazni tudják a pénzügyi elméletet, de elmélyült tudással rendelkeznek az annak hátterét jelentő matematikai módszertan területén, amilyen például a valószínűségszámítás, a sztochasztikus folyamatok, az extrém értékek elmélete, a matematikai statisztika és az ökonometria.

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, el­helyezkedési lehetőségek)
A hagyományos (5 éves) képzés (ELTE: Aktuárius és Pénzügyi Matematika szakirány, Corvinus: Aktuárius és Matematikai pénzügy szakirányok) munkaerő-piaci tapasz­talatai igen kedvezőek. A végzettek elhelyezkedése problémamentes, a munkáltatók szívesen alkalmazzák őket, elméleti és gyakorlati tudásukat megfelelő színvonalúnak tartják. A szakon végzettek a klasszikus aktuáriusi feladatokon túl - elmélyült pénzügyi és módszertani ismeretek birtokában - rövid időn belül képessé válnak arra, hogy nagyfokú önállósággal és kreatívan vegyenek részt a különböző szintű banki, biztosítói és nyugdíjpénztári döntés-előkészítő feladatok megoldásában. A munkaerő-piaci igény a szakon végzett hallgatók iránt olyan országos hatáskörű intézményektől (pl: KSH, ONYF, OEP, PSZÁF és minisztériumok) is várható, ahol hosszú időtávra szóló döntések születnek, és a pénzügyi valamint a demográfiai folyamatok együttes figyelembe vétele indokolt. A nagyvállalatok, könyvvizsgáló és tanácsadó cégek is keresik végzett hall­gatóinkat, mert szaktudásuk segíti a biztosítási, pénzügyi szakterület és az intézményi vezetők közötti kommunikációt. A visszajelzések szerint a Budapesti Corvinus Egye­temen végzett kockázatkezelők és az ELTE Matematikus és Alkalmazott matematikus szakán végzett hallgatók rendkívül gyorsan és sikeresen tudnak elhelyezkedni a hazai pénzügyi szektor elemzésigényes területein, illetve eredményesen pályáznak külföldi MBA és PhD képzési programokra. Beszámolóik megerősítik, hogy az itthon megszerzett ismereteik és képességeik birtokában fennakadás nélkül képesek lépést tartani az ameri­kai és európai egyetemek kurzusaival is. A Kvantitatív pénzügyek szakirány végzősei legnagyobb számban - a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően - kvantitatív elemző és kereskedő munkakörökben fognak elhelyezkedni. A szakon megszerzett ismeretek alkalmasak arra is, hogy alapul szolgáljanak az itt végzettek számára akár matematikai, akár gazdasági doktori programokban történő részvételre.

Miért pont az ELTE?

A biztosítási és pénzügyi szektorban sok szakmai kihívással lehet találkozni. Az egész világon fontos a biztosítási és pénzügyi kockázat mérése és kezelése. Magyarországon még jelentős fejlődési pálya elején áll a pénzügyi szektor, ezért itt hosszabb távon is emelkedni fog a foglalkoztatottak száma és aránya. Mind az aktuárius, mind a pénzügyi elemző szakma igen érdekes és nagy megbecsülésnek örvend. Például az Egyesült Államokban az aktuárius foglalkozás rendszeresen a legnépszerűbbek között szerepel.

A mesterszakra mind közgazdasági, pénzügyi, mind matematikai (esetleg fizikusi, in­formatikusi) előképzettség mellett lehet felvételizni. A szak hallgatói diáktársaik változatos szakmai hátterének is köszönhetően kivételesen sokszínű és termékeny szellemi közegben tanulhatnak két évig.

A gyakorlatban alkalmazható, de elméletileg is igen érdekes ismereteket lehet szerezni. A szak tárgyainak döntő része magas szintű matematikai vagy közgazdasági eszközöket használ úgy, hogy bemutatja azok alkalmazhatóságát a gyakorlati problémákra.

Magyarországon csak ez a két egyetem indítja ezt a mesterszakot. A szak interdiszciplináris jellege miatt a tantervben különböző tudományterületekhez köthető tárgyak szerepelnek. Egyrészt emiatt, másrészt amiatt, hogy egyes aktuáriusi és pénzügyi tár­gyak igen szakmaspecifikusak, ezért talán csak az indító két egyetem szakembergárdája tud megfelelni a képzés követelményeinek.

Az aktuárius szakirány tanterve (kiegészítve néhány szabadon választható tantárggyal) teljes mértékben lefedi a Nemzetközi Aktuárius Szövetség (IAA) valamint az Európai Aktuárius Konzultációs Csoport (GC) nemzetközi követelményeit és megfelel a Magyar Aktuárius Társaság (MAT) által megfogalmazott szakmai elvárásoknak. Ez tudomásunk szerint egyedülálló az európai nappali képzések közül. A Kvantitatív pénzügyek szakirány tananyaga várhatóan lefedi, illetve meghaladja az Európai Befektetéselemzők Egyesülete (EFFAS) képzési programjának és szakvizsgájának tananyagát.

Mind az ELTE, mind a BCE oktatói több éve részt vesznek a mesterszak előzményének tekinthető tárgyak oktatásában. Az oktatók között találhatjuk a Magyar Nemzeti Bank alelnökét, a Magyar Aktuárius Társaság jelenlegi és három volt elnökét és más neves gyakorlati szakembereket is.

CsatolmányMéret
PDF icon bizt_es_penzugyi_ok.pdf63.79 KB