Biofizikus mesterszak

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített biofizikus MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

A biofizikus mesterszak létesítése az ELTE fizikus szak biofizikus szakirányának a két­ciklusú képzési szerkezetbe történő beillesztését szolgálja oly módon, hogy az elérhetővé váljon minden olyan hallgató számára, aki megfelelő alapismeretekkel rendelkezik akár fizikából, akár biológiából. Így elsősorban a fizika és biológia alapszakokon végzett hall­gatókra számítunk, de nincsenek kizárva egyéb természettudományi (pl. kémia, matematika) vagy műszaki (pl. vegyészmérnöki) alapszakokról érkező hallgatók sem.

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő biofizikai, illetve az eh­hez szükséges biológiai és fizikai ismeretek birtokában vannak; képesek ezeket alkotó módon használni a biológia és fizika határterületein végzett oktató, kutató és fejlesztő munkákban. A biofizikához és rokon területeihez kapcsolódó tudományos problémákat a nem szakemberek számára érthetően fogalmazzák meg és a társadalom nyilvánossága előtt képviselik. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) Teljes kredit érték beszámításával vehető figyelembe: a fizika és a biológia alapkép­zési szakok.
2) A bemenethez az alábbi pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a természettudomány képzési területről a matematika, a kémia, a környezettan, a földtudomány alapképzési szakok; a műszaki képzési területről a biomérnök, a vegyészmérnök, a környezetmérnök alapképzési szakok.
3) Az alább meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a kreditátviteli bizottság elfogad.

A mesterképzésbe való felvétel feltételei

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

  • szakmai ismeretek (legalább 40 kredit): biológia és kémia (amelyből legalább 25 kredit biológia) vagy fizika és matematika (amelyből legalább 25 kredit fizika);
  • további természettudományos ismeretek.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Pontszámítás

Hozott pontok: Legfeljebb 45 pont szerezhető a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak tárgyainak kreditekkel súlyozott átlagának 9-szerese.
Szerzett pontok: Maximálisan 45 pont: szóbeli felvételi vizsga.
Többletpontok: Maximum 10 pont: intézményi vagy országos TDK konferencián elért 1-3. helyezésért 5 pont, országosan meghirdetett Ortvay szakmai versenyen szerzett 1-3. helyezésért 5 pont, megjelent vagy elfogadott tudományos közleményért 5 pont jár. A kötelezőn túli közép fokú C-típusú nyelvvizsgáért 2, felsőfokú nyelvvizsgáért 3, előnyben részesítésért maximum 6 pont kapható.
A felsorolt jogcímek alapján minden független többletteljesítményért jár többletpont, de egy többletteljesítmény csak egy címen vehető figyelembe.

A mesterszak szerkezete

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit.
A biofizikus mesterszak tanterve - a képzési és kimeneti követelményeket követve - a következő szerkezetben épül fel:

Tanulmányi területe

Kredit

Óra*

Alapozó ismeretek (vagy fizika, vagy biológia)

31

31

Szakmai törzsanyag

32

27

Differenciált szakmai anyag

17

17

Szabadon választható tárgyak

10

10

Diplomamunka

30

-

kredit / óra összesen:

120

85

* a kontaktórák heti számának összesítésével kapott adat

Az alapozó ismeretek célja az, hogy a biofizikai tanulmányokhoz szükséges két alaptudományág közül a fizika, illetve biológia alapismeretekkel érkező hallgatók megszerezhessék a másik tudományág alapismereteit is, amelyekre így együtt épülhet a képzés további része.

A szakmai törzsanyag adja a biofizikus mesterszak kötelező tanulmányi területeit kiegészítve a differenciált szakmai anyag választott tantárgyaival.

A differenciált szakmai anyag kerete speciális ismeretek megszerzéséhez is alapul szolgálhat, kiegészítve a Fizikai, Biológiai és Kémiai Intézet által meghirdetett speciális előadások, gyakorlatok és szemináriumi foglalkozások évente változó keretét.

A szabadon választható tárgyak körét elsősorban a Fizikai és Biológiai Intézet által meghirdetett speciális előadások adják, de tartalmazhat gazdaság- és menedzsmentismereteket, illetve az Egyetem bármely karán meghirdetett előadásokat is.

A biofizikus mesterszak hallgatói diplomamunkájukat a képzés utolsó két félévében készítik el. A diplomamunka témáját a második félév végén kell kiválasztani a Fizikai és Biológiai Intézet által jóváhagyott témák közül. A hallgató a diplomamunka 30 kreditjét három részletben kapja meg: 5 és 10 kreditet a két félév elvégzett munkájáért (szaklaboratóriumi munka), és 15 kreditet a diplomamunka elkészítéséért a munka beadásakor.

Az elméleti tárgyak teljesítése általában vizsgához kötött, kivéve néhány tantárgyat, ahol az évközi teljesítmény alapján lehet a szükséges krediteket megszerezni. A laboratóriumi gyakorlatok elismerése is az évközi munka alapján történik. A szeminárium jellegű oktatásban a sikeres teljesítéshez 45 perces előadásokat kell tartani egy kiválasztott szűkebb szakmai területről. A biofizikus diploma elnyerése záróvizsgához kötött, mely a diplomamunka beadása után egy elméleti tudást felmérő vizsgából és a diplomamunka megvédéséből áll.

Az indítandó biofizikus mesterszakra a természettudományos képzésből elsősorban a fizika és biológia alapszakról várunk hallgatókat. A fizika alapszakot végzetteknek (illetve a bemeneti követelményben meghatározott min. 40 kredit fizika és matematika alapismeretekkel rendelkezőknek) a biológia alapozó ismereteket, a biológia alapszakot végzetteknek (illetve a bemeneti követelményben meghatározott min. 40 kredit biológia és kémia alapismeretekkel rendelkezőknek) pedig a fizika alapozó ismereteket kell elsajátítaniuk 31 kredit értékben. Azon hallgatók számára, akik nem rendelkeznek a felvételi követelményben előírt kreditekkel, az alapozó képzés mellett, a még hiányzó ismereteiket a mesterszakkal párhuzamosan önképzéssel vagy a szabadon választható, ill. a szak mellett felvehető 10%-nyi kreditkeretük terhére a megfelelő fizika, biológia, matematika és kémia alapszakos tárgyak elvégzésével pótolhatják maximum 20 kredit értékben. Az alapozó ismeretek, illetve a szakmai törzsanyag tantárgyai kiválthatók olyan már teljesített tantárgyakkal, melyek tematikája jó egyezést mutat ezen tárgyak ismeretanyagával. A kiváltott tantárgyak kreditjeit pótolni kell a differenciált szakmai anyag tantárgyaiból.

Hogyan tovább?

Az egyetemünkön folyó fizikus- és biológusképzésnek mindig is egyik alapvető célja volt, hogy végzett hallgatói képesek legyenek önállóan vagy csoport tagjaként kutatómunkát végezni, akár az alapkutatás, akár az alkalmazott kutatás vagy fejlesztés területén. Közülük sokan helyezkedtek el akadémiai kutató intézetekben és különböző műszaki vagy informatikai fejlesztéssel is foglalkozó cégeknél.

Legjobb hallgatóink tanulmányaikat sikerrel folytatják az ELTE Fizika- és Biológia Doktori Iskolájában, és számosan nyertek el európai és tengerentúli egyetemeken dok­tori ösztöndíjat. Az indítandó Biofizikus MSc szakon végzett hallgatók előtt is nyitva állnak ezek a lehetőségek.

Az okleveles biofizikusok sikerrel pályázhatnak alkotó tevékenységet biztosító állásokra:

  • Felsőoktatási intézményekben (biofizika jellegű tárgyak oktatásában BSc és MSc szinten, valamint biofizikai kutatásokban);
  • Alap-, ill. alkalmazott kutatással foglalkozó kutatóintézetekben (a biológia és fizika határterületeit érintő témákban);
  • Ipari fejlesztő intézetekben (pl. a biotechnológiában, műszergyártásban, fizikai nagyberendezések tervezésében és működtetésében);
  • Egészségügyben (pl. gyógyszeriparban, diagnosztikai eszközök fejlesztésében és klinikai használatában);
  • Környezetvédelemben;
  • Szakértői feladatokat ellátó intézményekben.

Miért pont az ELTE?

A hallgatók heterogenitása, a diszciplínák közötti eligazodás segítése, valamint az oktatás rugalmasságának biztosítása érdekében, a karon tutoriális rendszer működik (melyben a hallgatók oktatói segítséggel tervezhetik meg egyéni tanulmányaikat), ill. egy olyan, mindenki számára folyamatosan kötelező szemináriumot, amely a szak szakmai és emberi kohézióját biztosítja.

Rokon szakoknak a biológus és a fizikus mesterképzés tekinthető. Ugyanakkor olyan mesterképzési szak, amely egyszerre biztosítja a biofizikának, ill. a két alapdiszciplínának a határterület szempontjából releváns részének széles körű és magas színvonalú oktatását, jelenleg nem létezik a kétciklusú képzés keretei között.

Legnagyobb hasonlóság a fizikus mesterszak biofizikus szakirányával tapasztalható. Lényeges különbség azonban, hogy míg a fizikus szak alapvetően fizikusokat képez, és ennek megfelelően a fizika minden területe megjelenik a képzésben, addig a biofizikus szak a fizikának csak a határterület szempontjából nélkülözhetetlen részeit követeli meg, viszont tág teret enged a biológiának és biofizikának. (A fizika alapszakról érkezőknek pl. már nem szükséges további szigorúan fizikai ismeretekre szert tenniük.)

CsatolmányMéret
PDF icon biofizikus_mester_ok.pdf71.14 KB