Alkalmazott matematikus

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített alkalmazott matematikus MSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).

Az információs társadalom elképzelhetetlen anélkül, hogy bizonyos tagjai magas szinten ne értsenek a matematikához. Nélkülük az informatikai ágazat nem tudna létez­ni, mert nem lenne képes az általa megoldandó problémák kellő mélységű elemzésére és a megoldási módszerek kidolgozására.

A mesterképzésben végzett matematikusok és alkalmazott matematikusok képesek arra, hogy a matematikai tudomány kutatóivá váljanak és a műszaki és gazdasági élet problémáit mély matematikai ismereteket alkalmazva és együttműködve az adott terület szakembereivel hozzájáruljanak a hatékonyabb módszerek, eljárások kialakításához. Továbbá ők biztosítják a szakma kutatói utánpótlását és a felsőoktatás számára az oktatói utánpótlást.

Az alkalmazott matematikus MSc program célja olyan szakemberek képzése, akik képesek a matematika eredményeinek gyakorlati alkalmazására, illetve az ezekkel kapcsolatos matematikai kutatások továbbvitelére, s diplomaszerzésük után tudásukat alkalmazzák a gazdasági életben, fejlesztő-, illetve kutatóintézetek munkájában, valamint a matematika felsőoktatási szintű tanításában.

Milyen előképzettséggel lehet jelentkezni?

1) A bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszak: matematika alapszak.
2) A bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok: a természettudomány, műszaki, informatika képzési területek valamennyi alapszakja, képzési terület közgaz­dasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja. Ezen szakok hallgatói ak­kor nyerhetnek felvételt az alkalmazott matematikus mesterképzési szakra, ha matema­tikai tárgyakból legalább 65 kreditet teljesítettek és megfeleltek az intézményi szakmai felvételi vizsgán.

Elvárások

Az ideális jelentkező ismeri a matematika alapvető módszereinek alkalmazását; matematikai módszerek, elvek megszerzésének módjait és a kutatás fő módszereit; a felmerülő problémák megoldási alternatíváit; a matematikai elemzések eredményeit és azt - idegen nyelven és az informatika eszközeit is felhasználva - hatékonyan tudja kommunikálni.

Pontszámítás

Hozott pontok: Maximálisan 45 pont: a záróvizsga-eredményének 1,8-szorosa (9 pont). További maximálisan 36 pont: a mesterképzésbe történő belépés során előzményként el­fogadott szak tárgyainak kreditekkel súlyozott átlagának a 7,2-szerese.
Szerzett pontok: Maximálisan 45 pont: szóbeli felvételi vizsga, melynek tematikája az ELTE TTK Matematika BSc alapszak alkalmazott matematikus szakirányának záróvizs­ga-tematikája. A felvételin nem a tételek részletes ismeretét, kimondását kérik számon, hanem az alapvető ismeretek és a közöttük húzódó összefüggések, illetve a témakörben való jártasság bemutatása a cél.
Többletpontok: Maximálisan 10 pont: OTDK konferencián elért díjért 5 pont, intéz­ményi TDK-n elért díjért 2 pont, (egy dolgozat csak egyszer vehető figyelembe), meg­jelent, vagy elfogadott referált tudományos közleményért 5 pont, nemzetközi vagy országos egyetemi versenyen (pl. Schweitzer) szerzett díjért 5 pont, intézményi szakmai versenyen szerzett díjért 2 pont jár. A kötelezőn túli közép C-típusú nyelvvizsgákért 2, felsőfokú nyelvvizsgáért 3, előnyben részesítésért maximum 6 pont kapható.

A mesterszak szerkezete

A képzés időtartama 4 félév, mely során a hallgatóknak 120 kreditet kell teljesíteniük.

A képzés három részből áll:
Elméleti alapozás (20 kredit);
A matematika alapképzési szak matematikus vagy alkalmazott matematikus szakirányán végzett hallgatók részére ezt a blokkot teljesítettnek tekintjük. A 20 kreditet szabadon választható matematikai tárgyak teljesítésével pótolják. Más alapképzési szakokon, illetve szakirányokon végzett hallgatóknak az alábbi tárgylistából kell felvenniük olyan alapszakon meghirdetett tárgyakat, összesen 20 kreditért, amelyeknek megfelelőt az alapképzés során nem hallgattak. Ha az ilyen tárgyak össz-kreditszáma a 20-at meg­haladja, akkor olvasókurzusokat kell felvenniük a megfelelő témákból.
Szakmai törzsanyag: a hallgatóknak legalább 20 kreditet kell megszerezniük úgy, hogy legalább 3 témakörből kell tárgyat teljesíteniük. A Problémamegoldó szeminárium c. tárgy minden hallgató számára kötelező.
Differenciált szakmai anyag: a hallgatóknak egy szakirányt kell választaniuk, melyben minden kötelező tárgyat el kell végezniük, valamint a választható tárgyak közül meghatározott kredit mennyiséget kell teljesíteniük.
Szabadon választható tárgyak (6 kredit);
Szakdolgozat (20 kredit).

Szakirányok

A hallgatóknak az alábbi négy szakirány közül kell választaniuk.

Alkalmazott analízis szakirány
Az alkalmazott analízis szakirány célja az analízis alkalmazásai területén szerzett is­meretek megalapozása és elmélyítése. A szakirányban különös hangsúlyt kap a differen­ciálegyenletek elméleti vizsgálata és numerikus megoldása, modellelmélet. A hallgatók megismerik a differenciálegyenletek, a közelítő számítások elméletének alapjait, és ezek legfontosabb alkalmazásait természeti, műszaki és gazdasági jelenségek modellezésében. Elsajátítják a matematikai analízis természettudományos, ipari és üzleti szférában történő alkalmazásait. Megtanulják az ezeken a területeken felmerülő problémák közönséges és parciális differenciálegyenletekkel történő matematikai modellezését, és a modellek önálló matematikai vizsgálatát. Megismerik az ehhez szükséges fontosabb matematikai programcsomagokat. Képesek tájékozódni egy vállalatnál az alkalmazott matematikus­ra váró feladatokról. Képesek az innovatív mérnöki gyakorlatban előforduló problémák matematikai megoldására.

Operációkutatási szakirány
Az operációkutatási szakirány fő célja, hogy megismertesse a hallgatókat a modellalkotási kérdésekkel. Elsajátítsák az ezek megoldására szolgáló matematikai módszereket valamint a módszerek gyakorlati megvalósításához szükséges számítástech­nikai ismereteket. A hallgató felkészül a különféle (ipari, kereskedelmi, pénzügyi, mezőgazdasági, kommunikációs) rendszerek irányítási, működtetési és optimalizálá­si problémáinak matematikai modellezésére és számítógépes megoldására. Képes operációkutatási algoritmusok és ezek matematikai hátterének kidolgozására, és a hatékonyság vizsgálatára. Ismeri a kiszámíthatósági kérdések elméleti hátterét, képes a nagy számításigényű, illetve nagy tárkapacitású feladatok felismerésére, alternatív meg­közelítések elemzésére.

Számítástudomány szakirány
A számítástudomány szakirányban a hallgatók matematikai ismereteket szerezhet­nek arról, hogy mely kérdések oldhatóak meg számítógéppel és melyek nem, hogy mely kérdések oldhatóak meg gyorsan és melyek nem, valamint arról, hogy az ismert gyors eljárások milyen eszközöket - algoritmusokat és adatstruktúrákat - használnak. A képzés során a hallgató a számítástudomány néhány modern, gyakorlati területének tanulmányozása során megismerkedik azzal, hogy milyen matematikai módszerek hasznosíthatók ezeken a területeken és hogyan. Tapasztalatot szerez a gyakorlati (elsősorban számítógépes) problémák modellezésében. Képes ismereteit új problémák megoldására felhasználni, a kidolgozott módszerek hatékonyságát elemezni. Megismeri a kódoláselmélet és kriptográfia alapjait, a gyakorlatban legelterjedtebb kódok és titkosírások elméleti hátterét és alkalmazhatóságát, valamint a kiszámíthatósági kérdések elméleti hátterét. Képes a nagy számításigényű, illetve nagy tárkapacitású feladatok felismerésére, alternatív megközelítések elemzésére. A hallgatók tájékozódnak a diszkrét matematika klasszikus és aktuális elméleti eredményeiben. Képessé válnak diszkrét matematika tárgykörben PhD kutatások folytatására. Ismereteiket fel tudják használni gyakorlati problémák modellezésére és gyakorlati feladatok megoldására.

Sztochasztika szakirány
A Sztochasztika szakirányt választó hallgatók megismerik az alapvető természeti jelenségekben megnyilvánuló sztochasztikus, véletlenszerű törvényszerűségeket, elsa­játítják e jelenségek tudományos hátteret igénylő kísérleti tanulmányozásához és elméleti értelmezéséhez szükséges ismereteket, és megtanulják használni statisztikus törvények elemzésére alkalmas program-csomagokat. Megismerik a valószínűségelmélet és a matematikai statisztika modern elméletének alapjait, képesek annak eszköztárát kritiku­san alkalmazni sztochasztikus jelenségek, folyamatok modellezésében. Bekapcsolódhat­nak az alap-, ill. alkalmazott kutatást végző kutatócsoportok munkájába. Képessé válnak a tanulmányaik során szerzett ismereteik és problémamegoldó készségük segítségével önálló és irányító munkaköröket betölteni a sztochasztika tudományos eredményeit vagy módszereit felhasználó egyéb területeken (szakigazgatás, környezetvédelem stb.). Jártasak a legfontosabb matematikai és statisztikai szoftverek használatában, ismeri azok matematikai hátterét, alkalmazhatóságuk korlátait.

 

Hogyan tovább?

(Kutatás-fejlesztésre, illetve a doktori képzésre való felkészítés, el­helyezkedési lehetőségek)
Végzett hallgatóink közül régebben sokan helyezkedtek el az MTA kutató intézeteiben (pl. Rényi Intézet, SZTAKI, KFKI). Mostanában pedig sok végzett hallgatónk helyezkedik el olyan, nálunk jelentős fejlesztési részleggel rendelkező cégnél, mint például az Ericsson vagy a Google újonnan alakult zürichi részlege. Mióta létezik a PhD képzés Magyarországon, azóta legjobb hallgatóink mindkét szakról szinte kivétel nélkül jelentkeznek doktori képzésre, és nem egyszer külföldön is sikerrel pályáznak ösztöndíjra.

Miért pont az ELTE?

Az ELTE-n az alkalmazott matematikus képzés mindig azt tűzte ki célul, hogy a szakirányt végzett hallgatóink képesek legyenek elsajátított tudásuk cégnél történő alkalmazására.

Nálunk van az ország legnagyobb Matematikai Intézete, a matematika legtöbb nagy területének dolgoznak itt kiemelkedő művelői. Intézetünk igazgatója Lovász László - aki maga is az ELTE TTK matematikus hallgatójaként végzett - munkáját több díj­jal jutalmazták, köztük a Wolf-díjjal és a Széchenyi-Nagydíjjal. Így az ELTE alkalma­zott matematikus mesterszakán tanuló hallgatók a matematika szinte bármely ágában magas szintű képzést kapnak, megismerhetik az illető szakterület legfrissebb kutatási eredményeit. Az alkalmazott matematikus mesterszak mind a négy szakirányán meg­ismerkednek a hallgatók valós, alkalmazott matematikai problémákkal, és az Intézet kapcsolatain keresztül maguk is bekapcsolódhatnak akadémiai, ipari, illetve az üzleti életben is kamatoztatható matematikai kutatásokba. Az Intézet munkatársainak több­sége kiterjedt külföldi kapcsolatokkal rendelkezik, amely az elmúlt évek tapasztalatai szerint hallgatók számára is gyümölcsöző.

Diákjaink közül is sokra büszkék lehetünk, ugyanis az elmúlt két év során az Egye­temisták Nemzetközi Matematikaversenyén (International Mathematics Competition for University Students) az oxfordi és más híres külföldi egyetemeket megelőzve az ELTE hallgatói hozták el az első helyért járó díjat.

CsatolmányMéret
PDF icon alkalmazott_mat_ok.pdf73.3 KB