Matematika BSc

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A Matemaika Intézet tájékoztató füzete (2014).

A 2013. évi Educatio kiállításra készített matemaika BSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).Az ELTE osztatlan matematika tanár (MEd) képzését a 2014. évi általános felvételi eljárásban az ELTE TKK (Tanárképző Központ) hirdeti meg. További információk: a Felvételi Tájékoztató ELTE TKK oldalán.


"A természet nagy könyvében csak az tud olvasni, aki ismeri azt a nyelvet, amelyen e könyv írva van, és ez a nyelv:
a matematika." - Galileo Galilei

Sziasztok!

Mint ahogy az idézet is említi a természet nagy könyve a matematika nyelvén íródott, ennek a könyvnek olvasásának képességét alapozza meg az ELTE TTK Matematika BSc (Bachelor of Science) alapszakja.

Jelen tájékoztatóban bemutatjuk az alapszakot mind a hagyományok, általános szakleírás, mind pedig a pezsgő közélet tekintetében.

Múlt és jelen

"A semmiből egy új, más világot teremtettem." - Bolyai János

      Matematikát az egyetem megalakulásától 1635-től oktatnak (akkor még Pázmány Péter Egyetem volt és matematikát is a bölcsészeti fakultás keretein belül oktattak) nálunk, így büszkén mondhatjuk, hogy nagy hagyományokra tekinthetünk vissza. 1950-ben vette fel az Egyetem a világhírű fizikus Eötvös Loránd nevét. Egyetemünk matematika szakja régebben és ma is világszerte ismert a számos nemzetközi hírű tudósnak, professzornak köszönhetően. Rengeteg világhírű matematikus tanított (például Fejér Lipót, Hajós György, Riesz Frigyes, Rényi Alfréd, Turán Pál, Erdős Pál) és tanít jelenleg is nálunk (pl. Lovász László, Laczkovich Miklós, Frank András, Prékopa András, Recski András). Nagyon nagy büszkeséggel tölti el az embereket, amikor ilyen nagynevű emberektől tanulhatja ezt a csodálatos tudományt.

      A matematika oktatásért a Matematikai Intézet a felelős, melynek igazgatója a Wolf-díjas Lovász László (az intézet honlapja, ahol rengeteg információt találsz: http://www.cs.elte.hu).

Az intézet nem csak a matematika oktatásért felelős, hanem több kutatócsoportnak is otthont ad, melyek közül több világszínvonalú (http://www.cs.elte.hu/rgroups/index.html).

Képzésről, oktatásról, szakirányokról, tantárgyakról:

"A matematikában az ember nem megérti a dolgokat, hanem megszokja." - Neumann János

      2006 szeptemberétől a Természettudományi Karon is bevezették a bolognai rendszerű kétlépcsős képzést, így a matematika-képzés is ilyen formában folyik. Az első MSc (Master of Science) évfolyam most szeptemberben kezdi tanulmányait a karon.

Sok változás történt a matematika-oktatásban nálunk a kétlépcsős képzés bevezetésével. A legfőbb, hogy mindenki, aki matematikus, alkalmazott matematikus vagy matematika tanári diplomát szeretne egységesen a Matematika BSc szakra jelentkezik. Újdonság, hogy a már említett három szakirány (Matematikus, Alkalmazott matematikus, Matematika tanár) mellett elindított a Matematika Intézet egy negyedik szakirányt is, a Matematikai elemző szakirányt.

Elsőévesen minden Matematika alapszakos gólya egységes képzésben részesül, első év végén lesz lehetőség szakirányt választani (az ETR-ben - erről már biztos olvastál, röviden az az internetes felület, ahol minden hallgató végzi a legfontosabb egyetemi teendőket, például a tantárgyfelvételt stb.) a fentebb említett négy szakirány közül.

Fontos vonása az újonnan induló képzésnek, hogy az elsőéves tárgyakat több szinten oktatják. Ha már jártál nyelvtanfolyamra, akkor bizonyára ismerős, hogy az első alkalommal tesztet kellett írni, mert ez lehetővé teszi, hogy az egyes csoportokba viszonylag azonos tudású és képességű diákok kerüljenek. Ez nagyon megemeli az oktatás hatékonyságát. Az egyetemen a szintrendszer hasonló, de önkéntes, tehát a kritériumdolgozat eredményétől függetlenül saját magad választhatod meg, hogy az egyes tantárgyakat milyen szinten szeretnéd tanulni. Az is lehetséges, hogy különböző tantárgyakat különböző szinten vegyél fel. Tipikusan három szintet hirdetnek meg, ami előadást, és hozzá tartozó gyakorlatot is jelent. A tananyag ugyanaz mindegyik szinten, de a tárgyalás részletessége más, és a hangsúlyok is más anyagrészeken vannak, az alábbiak szerint.

      Emelt szint. Az előadások tempója gyors, az anyagot mélyen tárgyaljuk, a tételek döntő részét bizonyítjuk. A gyakorlatokon az anyag megértését szolgáló példák mellett sok olyan feladat is szerepel, melyek megoldása önálló ötletet igényel. Emelt szintre elsősorban azok jelentkezzenek, akik már középiskolában is mélyen foglalkoztak matematikával, és rátermettségüket versenyeredményekkel, vagy a Középiskolai Matematikai Lapok pontversenyein elért jó helyezésükkel bizonyították.

      Középszint. Az előadások és gyakorlatok tempója átlagos, a tételek jó részét bizonyítjuk. A gyakorlatokon az anyag megértését szolgáló példák mellett több nehezebb feladat is szerepel. A középszint azoknak van kitalálva, akiknek középiskolában kifejezetten jól ment a matematika, és már rendelkeznek némi probléma megoldási rutinnal.

      Alapszint. Az előadások és gyakorlatok tempója lassabb, a hangsúly az alapvető fogalmak és tételek megértésén, a felzárkóztatáson, a matematikai gondolkodás és problémamegoldó készség kifejlesztésén van. Alapszintre azokat várják, akik korábban nem különösebben foglalkoztak matematikával, de mégis érdekli őket ez a csodálatos tudomány.

A szintválasztás nem befolyásolja az év végi szakirány választást, azaz bármilyen szinten is tanultad a tantárgyakat, bármelyik szakirányra jelentkezhetsz. Ezeket már említettük, most kicsit részletesebben olvashatsz róluk. Még részletesebb információt a szakirányokról az intézeti oldal (http://www.cs.elte.hu) képzések menüpontjának megfelelő részében találsz.

      Matematikus szakirány: ez hatalmas anyagot felölelő, az elméleti matematikába mély bevezetést nyújtó képzés. Azokat várják ide elsősorban, akik elhivatottságot éreznek az elméleti matematikai kutatások iránt, esetleg életüket is erre (vagy a matematika magas szintű, felsőoktatási intézményben való  tanítására) akarják föltenni, és ehhez kellő kitartással, szorgalommal, matematikai problémamegoldó képességgel rendelkeznek. Olyan hallgatókat is örömmel látnak, akik elsődleges érdeklődése más irányú (például informatika, biztosításmatematika, elméleti közgazdaságtan, fizika), de úgy érzik, hogy ennek műveléséhez mély matematikai alapokra van szükségük. Akik matematikus szakirányra szeretnének menni, azoknak mindenféleképpen ajánlott az emelt szintű tárgyfelvétel minden kurzus esetében, de nagy szorgalommal középszintről is érdemes lehet megpróbálni.

      Alkalmazott matematikus szakirány: a matematikus szakiránynál gyakorlatibb képzésről van szó, az elméleti anyag kisebb, és azok a részek dominálnak benne, amelyek a matematika alkalmazásaiban jól felhasználhatók. E szakirány elvégzéséhez is komoly szorgalom szükséges, azokat a hallgatókat várják ide, akik matematikai tudásukat kreatív alkalmazások kifejlesztésében szeretnék kamatoztatni, akár a gazdasági élet különböző területein (bankokban, biztosítóknál, az iparban), akár az államigazgatásban, akár más tudományterületeken végzett kutatásaikban. Akik ezt a szakirányt választanák, azoknak főleg az emelt illetve a középszintű kurzusfelvétel ajánlott.

      Matematika tanári szakirány: ez a képzés a középiskolai és az általános iskolai felső tagozatos matematikatanári képzést alapozza meg. A leendő tanároknak két szakjuk lesz, a második szakot másodéven lehet elkezdeni, és a mesterképzésen kiteljesíteni, a tanári mesterség (pedagógia, pszichológia) tantárgyaival együtt. Igen fontos, hogy a leendő matematikatanárok széles áttekintéssel rendelkezzenek a matematikáról, és teljes mértékben tisztában legyenek annak a tananyagnak a mély elméleti hátterével is, amit oktatni fognak. Ez lehetővé teszi majd, hogy diákjaik érdeklődését felkeltsék, és a tehetségesekkel is eredményesen foglalkozhassanak. Tanári szakirányhoz lényegében bármelyik szakirány megfelelő felkészültséget nyújt a másodév megkezdéséhez. Bővebb információt a http://www.cs.elte.hu/programs/mtbsctaj.pdf dokumentumban találhatsz.

      Matematikai elemző szakirány: gyakorlati irányultságú képzés, amely a matematikai alapok megerősítése, az esetleges hiányok pótlása után olyan témákat érint, amelyek a matematika ipari és közgazdasági alkalmazásaiban játszanak szerepet. Főleg azok jelentkezését várják ide, akik az alapképzés (első három év) elvégzése után befejezve felsőoktatási tanulmányaikat, képesek a matematika alapszintű alkalmazására, elsősorban statisztikai, gazdasági, modellezési, adatbányászati ismereteikre támaszkodva. Azonban ha valaki mesterképzésen szeretne továbbtanulni, természetesen van rá lehetősége, főleg a később említett Alkalmazott matematikus MSc-n illetve a Pénzügyi és Biztosításmatematikai MSc keretein belül. Erre a szakirányra is bármelyik szintről érdemes menni.

            A matematika egyetemi oktatása előadásokból, gyakorlatokból (és kis részben laboratóriumi, azaz számítógépes gyakorlatokból) áll. Az előadáson az elméleti tananyag kerül ismertetésre. A gyakorlatot kis  (tipikusan 20 fős) csoportokban vannak megtartva, a célja az elméleti anyag megértése, feladatok megoldásán keresztül. Az oktatás nyelve magyar, azonban igény esetén lehetőség van - ha a törvényi szabályozásnak nem mond ellent - egyes tárgyak angol nyelven történő oktatásának meghirdetésére és hallgatására is.

      Az első év során elsajátítjuk a felsőbb matematika alapjait, így nagyon nagy hangsúlyt kap az analízis, algebra és diszkrét matematika (az utóbbi a kombinatorikával és jóval nagyobb mértékben a gráfelméleti alapokkal foglalkozik első évben). Ezeken kívül a különböző szakirányoknak megfelelően a tantervek nagyon különbözőek. A tantárgyak teljes listáját szakirányonként megtalálhatod az alábbi linken: http://www.cs.elte.hu/programs/targylist/hungarian/bschalo.html

      A tantervek nem csak matematikai tantárgyakból épülnek fel, szakirányonként különböző mértékben tartalmaznak informatikai, társadalomtudományi, gazdasági és egyéb alkalmazásokban fontos tantárgyat. Minden szakirány keretein belül vannak "szabadon választható kreditek", aminek keretein belül akármilyen kurzus felvehető, nagyon érdekesek például a Tudománytörténeti és tudományfilozófiai tanszék által tartott órák (A görög matematika, Természettudomány és vallás, Filozófia a filmekben, Egy huszadik századi mitológia: Tolkien stb.) - az ezekről szóló linket is megtalálod a hivatkozások között.

MSc, Phd, a nagybetűs ÉLET

"Ne bánkódj, ha gondjaid vannak a matematikával, biztosíthatlak, az enyémek sokkal nagyobbak." - Albert Einstein

A diákoknak az alapszak befejezése után számos lehetőségük van mesterszakuk kiválasztásában ELTE-s berkeken belül is. Az ELTE Matematikai Intézetében 2009 szeptemberétől beindulnak az első MSc-s képzések. Négy mesterszakot indítanak, matematikus, alkalmazott matematikus, biztosítási és pénzügyi matematikai (közösen a Budapesti Corvinus Egyetemmel) és tanári mesterszakokat. Az előbb említett mesterszakokról részletesebb információt az alábbi weboldal megfelelő hivatkozásain találsz: http://www.cs.elte.hu/programs/index.html.

A Phd-képzés, azaz a doktori képzésért a Matematika Doktori Iskola felelős, két doktori képzést foglal magában: Elméleti matematikai doktori programot és az Alkalmazott matematikai doktori programot.

Az ELTE-nek a nagy nívója mellett nagyon jó kapcsolatai is vannak így az elhelyezkedés a legtöbb esetben nem probléma, matematikusokat, alkalmazott matematikusokat előszeretettel alkalmaznak az elméleti kutatásban, bankoknál, biztosító cégeknél, közgazdasági és gazdasági elemző cégeknél, matematikai elemzőket pedig főleg adatbányászati és statisztikai cégeknél.

Pezsgő közélet, hallgatói szervezetek

"A matematika annyira komoly szakterület, hogy egyetlen alkalmat sem szabad elmulasztanunk arra, hogy szórakoztatóbbá tegyük." - Blaise Pascal

      Mindenkinek szüksége van egy kis pihenésre, kikapcsolódásra. A TTK-n és azon belül is a matematika szakon belül nagyon aktív diákélet és hallgatói tevékenység folyik. A Hallgatói Önkormányzatunk (HÖK) (http://ttkhok.elte.hu) az egyik legjobban működő HÖK az országban, melynek fő profilja mellett, ami a hallgatók felelős érdekképviselete, nagy hangsúlyt fordít az igényes kulturális és nagyon sokféle egyéb program szervezésére.

A Matematika Szakterületi Csoport (SZACS, http://matszacs.elte.hu) a HÖK-ön belül számos saját programmal rendelkezik, melyek egyike sem csak matekosoknak szól. Az egyik ilyen a Maszat, melynek keretében ingyenes korrepetálást tartunk hetente több alkalommal bárkinek a karról, akinek szüksége van rá és felkeres minket. A Kulturális Teaest, melynek keretein belül havonta egy híres emberrel beszélgetünk (vendégeink voltak már pl. Koltai Róbert, Gálvölgyi János, Hobó, Kálloy Molnár Péter). Van  Drámakörünk, ahol heti - két heti rendszerességgel próba folyik, van Matekos Teadélutánunk rengeteg izgalmas társasjátékkal, zsíros kenyérrel és teával. Évente a kari rendezvényeken kívül fergeteges matekos szervezésű bulik is vannak, melyek az egész karon híresek.

Híres a jól szervezettségéről és hatalmas programkínálatáról a Gólyatáborunk, melyet 2009-ben a tavalyi sikerek után másodjára a Bárczi Gusztáv Gógypedagógiai Karral közösen szervezünk meg. Ennek honlapja, ahol a galériában rengeteg kép közül szemezgethetsz, http://www.cs.elte.hu/~mattabor.

A Matematikai Intézet is számos jó programot kínál az érdeklődők számára. Az egyik legjelentősebb attrakció az évente megrendezett Matematikus Hangverseny, ahol az oktatók és diákok saját, illetve közös produkciókkal állnak ki a nagyérdemű elé. Képeket és egyéb érdekességeket a programmal kapcsolatban az Intézeti honlapon találsz. Ezek mellett a Matematikai Múzeum kéthetente interaktív matematikai show-t tart a Matekos Teadélután keretein belül.

Az Intézet és a HÖK közösen az Educatio-s napon tart bemutatót a matematika szakról, ahol minden kedves érdeklődő felteheti kérdéseit és tovább informálódhat.

2009-ben alakult meg az Országos Matematikus Hallgatók Egyesülete (OMAHA), melyről jelen kiadványban is olvashatsz bővebben. Ez a hallgatói szervezet is széles repertoárral vár téged (versenyek, táborok, előadások). Mindkét szervezet (SZACS, OMAHA) szívesen várja tagjai közé a lelkes hallgatókat.

Fontos hivatkozások, linkek

Az itt felsorolt honlapokon rengeteg plusz információt találsz az említett témakörökkel kapcsolatban. Érdemes jól átnézni őket, de ha ez sem elég, akkor kérdéseiddel nyugodtan keress meg minket.

Az egyetem honlapja: http://www.elte.hu
A TTK honlapja: http://ttk.elte.hu
A Matematikai Intézet Honlapja: http://www.cs.elte.hu
A Matematikai Szakterületi csoport honlapja: http://matszacs.elte.hu
Alkalmazott matematikusok hallgatói honlapja: http://alkmat.extra.hu
Matekos gólyatábor honlapja: http://www.cs.elte.hu/~mattabor

Remélem sikerült jó képet kialakítani Benned a Matematika szakról és remélem felkeltettük érdeklődésed. Várunk szertettel köreinkben. Egy idézettel zárnám soraimat.

"Ha rossz kedvem van matematizálok, hogy jó kedvem legyen. Ha jó kedvem van, matematizálok, hogy megmaradjon a jó kedvem." - Rényi Alfréd

 

Üdvözlettel,

Árendás Ákos Tuzson
Matematika Szakterületi Koordinátor
ELTE TTK HÖK
e-mail: matekszk@ttkhok.elte.hu

CsatolmányMéret
PDF icon matek_ok.pdf67.66 KB