Környezettan BSc

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített környezettan BSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).Az ELTE osztatlan környezettan tanár (MEd) képzését a 2014. évi általános felvételi eljárásban az ELTE TKK (Tanárképző Központ) hirdeti meg. További információk: a Felvételi Tájékoztató ELTE TKK oldalán.


A távolból - A kar és a szak jelentősége

Korunkban az egész világ természeti katasztrófákról, üzemek óriási környezetszennyezéséről, új, számunkra érthetetlen folyamatokról szóló hírekkel ébred nap, mint nap. Olyan szavakat, mondatokat, jelenségeket ír le, hangoztat a média, melyek egyáltalán nem, vagy csak alig érthetőek idegenségük, összetettségük miatt.

Hazánk legnagyobb természettudományi oktató- és kutatóbázisa lehetőséget teremt arra, hogy ezeket a több komponensű, összetett folyamatokat korszerű környezetben, magas színvonalú oktatás segítségével a hallgatók átláthassák. Ehhez rendkívül sok tudományág egyidejű vizsgálatára van szükség, így például legfontosabbak a biológia, fizika, kémia és a földtudományok. Azt, hogy minden területről a megfelelő, naprakész tudást adhassák át az oktatók, a Környezettudományi Centrum koordinálja. Ennek feladata az is, hogy az oktatást és a kutatómunkát - ami a környezettudományi területen szintén kiemelkedően fontos - összehangolja.   A szak célja, hogy az itt végzetteket magas szintű szaktudással, és gyakorlatorientált alkalmazási készséggel bocsássa a munkaerőpiacra, vagy MSc képzési rendszerbe. Hogy olyan, magasan képzett szakembereknek adhasson diplomát, akik a későbbiekben a felmerülő lokális és globális környezeti folyamatokat sikeresen leírják, a problémák orvoslására szakszerű módszert dolgoznak ki, azok megvalósítását koordinálják.

Közeli kép - a környezettan alapszak

Erre a képzése az ideális jelentkező az, aki szereti a természetet, annak közelségét, szeretné megismerni a környezetében lejátszódó folyamatokat részletesen, szívesen elgondolkozik környezeti problémákon, nagy kedvvel keres összefüggéseket ezekben. Jó, ha a középiskolai természetismereti tudás a birtokában van, és alkalmazni, hasznosítani is kívánja azt. Ezt a felvett hallgatók hat félév (szemeszter) alatt tehetik meg az egyetem korszerűen felszerelt laborjaiban, illetve számos terepgyakorlat alkalmával. Képzése alatt egy alapszakos diák 180 kredit értékű tanulmányi egységet kell, hogy elvégezzen, ezek között több esetben is olyan tárgyakkal találkozik, melyek egymásra épülnek. Az alapozó tárgyak elvégzése után (biológia, matematika, fizika, kémia) stabil elméleti háttérrel felvértezve a második félévtől kezdve van lehetőség számos szakirányos tárgy felvételére (ásványtan, földfizikai alapok, klimatológia, szeizmika). A tantervvel haladva, a 2. félév végén kell a hallgatónak egy általa választott szakirányt megjelölnie, hogy ettől kezdve az adott területre összpontosítva folytathassa tanulmányait. A végzett, Bsc diplomával rendelkező szakemberek a multidiszciplináris, környezettudományokat igénylő területeken rendkívül magas szintű, és szilárd alaptudással, széles körben alkalmazható, sokoldalú készséggel és korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek, valamint legalább kettő, a szakirodalom megértéséhez és feldolgozásához, a nemzetközi kapcsolattartáshoz szükséges idegen nyelvet kellő szinten ismernek. 

Mi lehetek? - A szakirányok tájékoztatója

Egy környezettan alapszakos hallgató öt szakirány közül választhat. Ezek a környezetkutató, környezettan-X szakos tanári, geológia, meteorológia és geofizika szakirányok. Fontos tudni, hogy mindenki bekerül valamilyen szakirányra, azonban a környezetkutató kivételével maximalizálva vannak a létszámok.

Ez utóbbi a környezettudományi mesterképzést alapozza meg, itt továbbra is nagy szerepet képvisel minden alapozó tárgy, sokkal részletesebben, bővebben. Az ezt a szakirányt választók többek között globális ökológiát, környezetgeológiát, valamint geoinformációs rendszerek órát hallgatnak.

A környezettan-X szakos tanári képzésben részt vevők tanári mesterképzésüket alapozhatják meg itt. Alapszakukhoz szorosan kötődő tárgyaik mellett egy másik tanári szak kreditjei közül is teljesíteniük kell (matematika, földrajz, de akár történelem is lehet). Ők lesznek hivatottak magas színvonalon közvetíteni a fenntarthatóság lényegi elemeit, nagy szerepet játszanak a környezeti nevelésben, a diákok szemléletének kialakításában.

Akik a geológiát választják, és erre nyernek felvételt, leginkább a földtudományokba, az ehhez kapcsolódó folyamatok megismerésébe mélyülhetnek bele sokkal jobban. Őslénytan, geokémia és környezetföldtan szerepel az órarendjükben, mint kötelező tárgyak.

A meteorológia szakirányra járók az alapozó tárgyak közül a fizikát, és a matematikát hallgathatják sokkal részletesebben, de évközi és nyári terepgyakorlaton is részt vesznek, valamint klimatológiát tanulnak.
A geofizika iránt érdeklődők is fizika, illetve matematikatudásukat csiszolhatják, azonban itt a Föld belsejében lejátszódó folyamatok leírására koncentrálhatnak többek között mélyfúrási geofizika és radiometrikus kormeghatározás óráik segítségével.

Utóbbi három szakirány a legelsőnél jóval differenciáltabb, az adott irányok mesterképzéseit készíti elő azok számára, akik már első évük végén tudják, mivel szeretnének később foglalkozni.

Hova tovább? - Elhelyezkedési lehetőségek

A társadalom mind jobban szembesül vele, hogy figyelmet kell fordítania az ember környezetre gyakorolt káros hatásaira. Épp ezért egyre több olyan hivatal, intézmény, vállalat van, ami a multidiszciplináris tudású, modern természettudományi szemlélettel rendelkező szakembereket keresi. Sorra jönnek létre azok a magáncégek, melyek a környezeti problémák felderítésére, azok megoldására szakosodnak. Ez a legdinamikusabban fejlődő terület akkor is, ha az Európai Uniós támogatások mértékét vesszük figyelembe. Hazánk is egyre inkább felismeri ennek jelentőségét, így már egyes oktatási intézményekben is a komplex tudás átadására helyezik a hangsúlyt, ez is kitűnő felvevőpiaca lehet a tanári szakon diplomát szerzőknek.

Korunk egyik legnagyobb feladata a fenntartható fejlődés biztosítása, jó irányba terelése. Az ipar, a közlekedés, a mértéktelen felhasználás sokszor visszafordíthatatlan károkat okoz környezetünkben, a természetben. Túl későn vesszük észre, hogy helyreállíthatatlan károkat okozunk bolygónk komplex, de egységes rendszerében. Ahhoz, hogy ez ne így történjen olyan összetett tudással, és szemléletmóddal rendelkező szakemberekre van szükség, amilyenné ezt a szakot elvégezve válhat egy hallgató. A szakma feladata egyben a szépségét is adja. Azt, hogy az ilyen téren dolgozóhoz közel kerül a természet, annak folyamatai, megértheti azok jelentőségét, feltárhatja az esetleges problémákat, és megoldhatja azokat.

CsatolmányMéret
PDF icon kornyezettan_ok.pdf68.84 KB