Fizika BSc

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A Fizika Intézet tájékoztató füzete (2014).

A 2013. évi Educatio kiállításra készített fizika BSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet(2014).Az ELTE osztatlan fizika tanár (MEd) képzését a 2014. évi általános felvételi eljárásban az ELTE TKK (Tanárképző Központ) hirdeti meg. További információk: a Felvételi Tájékoztató ELTE TKK oldalán.


A szak neve: fizika alapszak

Képzési forma, tagozat: alapképzés (BSc), nappali tagozat

A képzési idő: 6 félév

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 180

Az oklevélben szereplő szakképzettség: fizikus

A képzés célja

 • A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a természeti jelenségek fizikai törvényszerőségeire vonatkozó alapvető elméleti és gyakorlati ismeretekkel, és képesek fizikai törvényszerőségeken alapuló berendezések üzemeltetésére;
 • képesek tanulmányaikat a felsőfokú képzés második ciklusában, a mesterképzésben folytatni, szakmai ismereteiket egyéni vagy szervezett formában bővíteni;
 • a megszerzett ismeretek birtokában és korszerő természettudományos szemléletmódjuk alapján képesek a kutatás és fejlesztés területén, a mőszaki és gazdasági életben, valamint az államigazgatásban irányító szervező részfeladatok ellátására.

 

Terepkísérlet (A). Azt vizsgálták, hogyan viselkednek a polarotaktikus bögölyök (B, C) a visszavert fényt erősen polarizáló fényes fekete sírköveknél

A fizika felsőfokú oktatásának az ELTE Természettudományi Karán országosan kiemelkedő, hosszú időre visszanyúló hagyománya van. A Bologna-folyamat keretében kialakuló új képzési rendben a fizika irányúhagyományos szakok – mint az ELTE-n korábban oktatott fizikus, fizika tanár, informatikus fizikus, csillagász, geofizikus és meteorológus szakok – csak a képzés második szintjén, a mesterképzésben jelennek meg önállóan. A 2006-ban indult fizika alapszak feladata e szakok egységes alapozása oly módon, hogy a végzett hallgatók felkészültsége a képzésből kilépők számára is biztosítsa a munkaerőpiacon való érvényesülést. A szakot gondozó Fizikai Intézet arra törekszik, hogy a képzési szerkezet átalakulása során megőrizze oktatásának értékeit és sokszínőségét.

Az ideális jelentkező

 • Felkeltették érdeklődését a fizikai jelenségek és az ezeket szabályozó természeti törvények, akár általában, akár az alkalmazás egy speciális területén
 • készséget érez magában a problémák kvantitatív, matematikai vagy informatikai módszerekkel történő megoldására;
 • kedvet érez természeti jelenségek kísérleti tanulmányozásához, kísérleti berendezések építéséhez;
 • örömét leli megszerzett ismereteinek széleskörő alkalmazásában;
 • képesnek érzi magát ismeretei hatékony és élvezetes átadására, s ezt akár az oktatás, akár az ismeretterjesztés vagy közmővelés terén szívesen kamatoztatná.

A képzés szerkezete, főbb tárgyak

Az alapozó ismeretek és a szakmai törzsanyag tantárgyai adják a szak közös, kötelező részét, a specializálódást a szakirányokban megvalósuló differenciált képzés biztosítja. Az alapozó ismeretek elsőrendő feladata, hogy biztosítsa a szakmai törzsanyag elsajátításához szükséges matematikai, elektronikai és informatikai, továbbá egyéb természettudományos alapokat. Itt kapnak helyet az általános közismereti tárgyak is. Szükség esetén lehetőség van felzárkóztató tárgyak elvégzésére is. A szakmai törzsanyag tantárgyai a fizika legfontosabb területeit mutatják be jelenségközpontú tárgyalásban. Ebben a hagyományos bevezető tárgyak (mechanika, elektromágnesség stb.) mellett helyet kapnak a fizika modern fejezetei és az alkalmazásokhoz közelálló témakörei is (kvantumfizika, statisztikus fizika, kondenzált anyagok fizikája, magfizika stb.). A fizikai laboratóriumok az alapvető fizikai mérési készségek elsajátítását és a kísérletező szemlélet formálását szolgálják.

Szakirányok, specializálódás

A harmadik félévben kezdődő differenciált képzésen belül a hallgatók hét szakirány közül választhatnak érdeklődésüknek és felkészültségüknek megfelelően:

 • fizikus szakirány
 • alkalmazott fizikus szakirány (informatikai orientációval)
 • biofizikus szakirány
 • csillagász szakirány
 • geofizikus szakirány
 • meteorológus szakirány
 • tanári szakirány

A szakirányok mindegyike egy vagy több tervezett mesterszakra, ill. fizikai ismereteket igénylő gyakorlati pályákon való elhelyezkedésre készít fel. A szakirányok fő tárgykörei: elméleti fizika, felsőbb matematika és informatika, valamint a szakiránytól függő – általában a szakirány nevének megfelelő – speciális szakmai ismeretek.

A fizikus szakirány az általános ismereteket az elméleti, ill. kísérleti kutatás és fejlesztés irányában bővíti. Az alkalmazott fizikus szakirány a fizikai tanulmányokhoz kapcsolódó erős informatikai képzést nyújt. A tanári szakirány a k étszakos tanári mesterképzésre készít fel. A speciális szakmai ismeretek keretében a második szak bevezető tárgyainak, valamint pedagógiai és pszichológiai tárgyak elvégzését biztosítja

Továbbtanulási lehetőségek

A fizika alapszakot végzett hallgatóknak lehetőségük van arra, hogy tanulmányaikat az ELTE mesterszakjain folytassák. Az ELTE TTK 2009-ben elindította a képzést a fizika alapszakra épülő fizikus, biofizikus, csillagász, geofizikus, meteorológus, valamint anyagtudomány mesterszakokon. A hallgatók tanári képesítést az ugyancsak 2009-ben indult tanári mesterszakon szerezhetnek.

Egy mesterszak elvégzése utat nyit a doktori képzésben való részvételhez is. A bolognai egyezmény biztosítja, hogy az alapképzésben végzett hallgatókat bármely hasonló képzési rendszerben mőködő hazai vagy külföldi intézményben fogadják a megfelelő mesterképzésekre.

Kép forrása: http://angel.elte.hu

Eredményeink

Az idei Országos Tudományos Diákköri Konferencia fizika alszekcióján  6 első, 7 második és 2 második díjat nyertünk el.

Az intézet elmúlt időszakát jellemző sikerek: Einstein-ösztöndíjas hallgató, Talentum Akadémiai Díj, Nemzetközi Paleontológiai Díj,  Európai Kutatási Tanács (ERC) nyertes pályázat, Junior Prima Díj "Magyar Tudomány" kategória.

Elhelyezkedési lehetőségek

Fizika alapszakon 2009-ben végeztek az első hallgatók. Többségük a továbbtanulást választotta, ezért az elhelyezkedéssel kapcsolatos tapasztalataink még nincsenek. Várakozásaink szerint a végzett hallgatók természettudományos kutatóhelyek laboratóriumaiban, ipari vállalatok kutató-fejlesztő vagy minőségvizsgáló részlegeiben tudományos kutatói középkáderként vagy nagyértékő mőszerek kezelőiként, az egészségügyben számítógép-vezérelt diagnosztikai berendezések üzemeltetőiként helyezkedhetnek el. A képzés során elsajátított természettudományos gondolkodás, a probléma-felismerés és problémamegoldás képessége a matematikai és informatikai ismeretekkel ötvözve a munkaerőpiac más területein is jó esélyt teremt. Kiegészítő ismeretek megszerzése után eredményesen dolgozhatnak pl. a környezetvédelemben, a szakmőszer-kereskedelemben vagy az írott és elektronikus média mőszaki vagy természettudományokkal kapcsolatos területein is.

Részletes információk

CsatolmányMéret
PDF icon fizika_ok.pdf62.17 KB