Biológia BSc

Információs anyagok a képzéssel kapcsolatban:

A 2013. évi Educatio kiállításra készített biológia BSc tájékoztató lap.

A ELTE képzései - tájékoztató füzet (2014).Az ELTE osztatlan biológia tanár (MEd) képzését a 2014. évi általános felvételi eljárásban az ELTE TKK (Tanárképző Központ) hirdeti meg. További információk: a Felvételi Tájékoztató ELTE TKK oldalán.


Ajánló

Kedves leendő hallgatónk! Ezzel a rövid bemutatással remélem, kicsit átláthatóbbá válik a lehetőségek tárháza, amelyet a biológia szakterülettel nyújtani tudunk. Amint bekerülsz a körfogásba, meg tudod majd, hogy bár nem lesz könnyű, - a jövőre nézve bizonyossággal állítom - hogy a képzésed eredményes, hatékony és változatos lesz. Az itt kapott oktatásnak köszönhetően az elhelyezkedésed nem lesz nehéz, el tudod majd dönteni, hogy mi az a munka, amit örömmel végeznél el, hiszen a kellő tudást itt megkapod.

Ha további információra van szükséged, nézd meg a következő honlapokat illetve keresd meg bátran a szakterület képviselőit.

http://bio.elte.hu
http://biosz.elte.hu
http://ebihal.elte.hu és a http://btdk.elte.hu

Alapszak leírása

Természettudományosan megalapozott, a biológiában széleskörűen művelt szakembereket kívánunk képezni, akik egyetemi (BSc) diplomájuk birtokában alkalmasak arra, hogy (amennyiben érdeklődésük ezt megengedi) sikeres felvételi vizsgát tehessenek bármely olyan, MSc diplomát adó mesterszakra, mely fogadja a biológia alapszakon diplomát szerzett hallgatóinkat. A tantervbe iktatott választható gyakorlatok és kutatásmódszertani modul elvégzése képessé teszi alapokleveles biológusainkat arra, hogy közvetlenül bekapcsolódjanak biológiai alap- vagy alkalmazott kutató, illetve termelő munkába.

Szakirányok, specializációk

A hallgatók érdeklődésük függvényében a 2. félévtől választhatnak a biológus és a biológiatanári szakirányok között. A biológiatanári szakirányt választó hallgatók a 3. félévtől megkezdik a második (B) tanárszakjuk szakmai képzését, valamint a pedagógiai-pszichológiai problémákkal való ismerkedést is. Pedagógusi képesítésüket a tanári mester (MSc) szakokon szerzik meg, melynek során mindkét szakjukon folytatódik a szakmai képzés is. A két szakirány tanterve részben közös modulokat tartalmaz. A biológus szakirányon tanuló hallgatók képzése egyaránt szolgálja a kutatóképzés (MSc majd PhD) és az alapokleveles biológusok munkaerőpiacra lépésének előkészítését. Mindazonáltal ezek a lehetőségek a tanári szakirányon végzett alapokleveles biológusok előtt is nyitva állnak, különösen ha második szakjuk természettudományi.

Ízelítő a BSc tantárgyakból

 • Természetes szénvegyületek
 • Genetika
 • Általános mikrobiológia
 • Ökológia és biogeográfia
 • Biokémia-Molekuláris biológia
 • Biokolloidok és nanostruktúrák
 • Zoocönológiai és ökológiai módszerek
 • Evolúcióbiológia

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés

Az alapokleveles biológus diplomával rendelkező végzősök fő szervezett továbbképzési lehetősége a mester (MSc) képzés. A BSc diplománkra ráépülő mesterszakok lehetnek ún. diszciplináris szakok, esetünkben a mesterokleveles biológus szak, melynek tantervében egy általánosan kötelező modulra szakirányok épülnek.

Ez hasonlít a jelenlegi rendszerre, melyben a biológus szaknak az alábbi szakirányai működnek:

 • Molekuláris biológiai szakirány (Alszakirányai: Biokémiai, Immunológiai, Mikrobiológiai, Genetikai)
 • Növénybiológiai szakirány
 • Evolúció, ökológiai, szisztematikai szakirány
 • Strukturális és funkcionális biológiai szakirány (Alszakirányai: Idegtudományi és humánbiológiai, Sejt-és fejlődéstani)

Az ún. interdiszciplináris szakok tanterve több különböző, de közös képzési cél által vezérelt szakterület együttműködésével valósul meg. Ilyen például a kétszakos tanárképzés mesterfokozata (biológia-másik szak-pedagógusképzés) is. Lehetőség van pl. a biológia diszciplína szűkebb területén is MSc szakot kialakítani. Az alapokleveles biológus bármely felsőoktatási intézmény olyan MSc szakára jelentkezhet, melynek felvételi követelményei ezt a diplomát elfogadják. A mesterdiploma birtokában a legkiválóbb hallgatók továbbtanulási lehetősége a doktori (PhD) képzés. ELTE TTK Biológia Doktori Iskola alprogramok: Elméleti biológia és ökológia, Etológia, Immunológia, Kísérletes növénybiológia, Klasszikus, molekuláris és evolúciógenetika, Molekuláris sejt- és neurobiológia, Idegtudomány és humánbiológia, Szerkezeti biokémia, Zootaxonómia, állatökológia, hidrobiológia.

Viszonylag nagyszámú végzettünk nyer felvételt a hazai orvosegyetemek doktori iskoláiba is.

Elhelyezkedési esélyek, és lehetőségek

Közvetlenül a munkaerőpiacra kilépő alapokleveles biológusaink elhelyezkedése alap- és alkalmazott kutatási területeken várható. Az utóbbi 10 év fejleménye, hogy elsősorban a tudományos kutatást ellátó, vagy más kereskedelmi, továbbá biotechnológiai termelési-fejlesztési munkakörökben is igény van hallgatóinkra. Az MSc-ekvivalens diplomával rendelkező hallgatóink közül a legkiválóbbak tanulmányaikat kutatói állásukban mint levelező, vagy pedig mint ösztöndíjas doktori hallgatók is folytathatják. Többen külföldi, európai, vagy amerikai laboratóriumokban vesznek részt doktori képzésben, vállalnak kutatómunkát.

A BSC elvégzése után MSc képzésben a következő szakosodási lehetőségek várják a hallgatókat

 • IDEGTUDOMÁNY és HUMÁNBIOLÓGIA
 • MOLEKULÁRIS GENETIKA, SEJT- és FEJLŐDÉSTUDOMÁNY
 • MOLEKULÁRIS, IMMUN- és MIKROBIOLÓGIA
 • NÖVÉNYBIOLÓGIA
 • ÖKOLÓGIA, EVOLÚCIÓ- és KONZERVÁCIÓBIOLÓGIA
CsatolmányMéret
PDF icon biologia_ok.pdf69.29 KB